เลือก ปี
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2563 จำนวน 124 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 4 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201127083554.pdf
2 3 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201127094021.pdf
3 3 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการครุศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201130042731.pdf
4 3 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201130042745.pdf
5 27 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201114074828.pdf
6 26 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201030074036.pdf
7 26 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเปิดโลกชมรมจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201127093833.pdf
8 15 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓ สู่การเป็นนักศึกษาตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201113043444.pdf
9 14 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสะพายผู้เข้าประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน ๓๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201114074839.pdf
10 14 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือค่านิยมองค์กร จำนวน ๑๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201113043501.pdf
11 14 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓ สู่การเป็นนักศึกษาตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201127093732.pdf
12 12 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลจำนวน ๑๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201027113835.pdf
13 6 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ
20201113070154.pdf
14 1 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรอบรู้ในงานครูและการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาครู จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201113070145.pdf
15 23 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิศวกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำและเสริมสร้างความรู้การประกันคุณภาพ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201027113851.pdf
16 23 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบรั้วบ้านสมเด็จ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201027114023.pdf
17 22 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างลักษณะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200928143050.pdf
18 14 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ ๔ ทิศทาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201030074056.pdf
19 11 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปลูกจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101657.pdf
20 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปลูกจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200923113535.pdf
21 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200923113550.pdf
22 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสดุโครงการอบรมวิศวกรสังคม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200923155035.pdf
23 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200928143558.pdf
24 8 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำกลั่นสำหรับรถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101806.pdf
25 3 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุกีฬา ๑ รายการ
20200916101349.pdf
26 3 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200928143526.pdf
27 2 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ Harddisk Server จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200911145529.pdf
28 2 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101823.pdf
29 1 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อม่วง จำนวน ๓๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101717.pdf
30 28 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐาน คณะมนุษย์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101747.pdf
31 28 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครูคณะมนุษย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916100715.pdf
32 24 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มืออัตลักษณ์นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163516.pdf
33 19 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200821105352.pdf
34 17 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองนํ้าและเครื่องทำนํ้าร้อนนํ้าเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200821095117.pdf
35 7 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างใหญ่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820095517.pdf
36 3 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสลับสัญญาภาพยี่ห้อ SONY รุ่น MCX-๕๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163530.pdf
37 31 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องหมายจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163452.pdf
38 31 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200828135422.pdf
39 31 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200831183307.pdf
40 30 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนและทักษะชีวิตนักศึกษา ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200828142334.pdf
41 30 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะวิศวกรรมศาสจร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111208.pdf
42 29 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เก่ง-ดี มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111221.pdf
43 29 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ครุศาสตรบัณฑิต จำนวน ๘๘๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111124.pdf
44 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิปการสอนปรับพื้นฐาน วิทยาลัยการดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163645.pdf
45 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำอัดคลิปวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163610.pdf
46 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายทำพร้อมตัดต่อวีดีโอ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111047.pdf
47 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163656.pdf
48 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายคลิปวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163808.pdf
49 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111100.pdf
50 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111300.pdf
51 23 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เก่ง-ดี มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111249.pdf
52 23 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111237.pdf
53 21 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน ๒๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111336.pdf
54 20 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับการจัดทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และ Face Shield โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163630.pdf
55 15 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากผ้า จำนวน ๑๒๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111143.pdf
56 10 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทนยนคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111311.pdf
57 8 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียน คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111358.pdf
58 8 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111407.pdf
59 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111323.pdf
60 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนพรรษา คณะมนุษย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111347.pdf
61 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเทียนจำนำพรรษา วัดศรีสุริยวงศาราม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111417.pdf
62 17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111429.pdf
63 15 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เสาวอลเลย์จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111520.pdf
64 12 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111451.pdf
65 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนนักศึกษาพิการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111441.pdf
66 29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111538.pdf
67 29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำเย็นสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112346.pdf
68 27 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111607.pdf
69 25 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111553.pdf
70 25 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111505.pdf
71 7 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ BROTHER รุ่น FAX-๒๙๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820114723.pdf
72 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ VDO Production โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112856.pdf
73 20 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115306.pdf
74 8 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำอุ่น-น้ำเย็น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115637.pdf
75 7 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน ๑๔๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115139.pdf
76 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112647.pdf
77 24 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นยางกันกระแทกและอลูมิเนียมผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820113145.pdf
78 12 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125101.pdf
79 11 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศครุศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820120211.pdf
80 10 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลกีฬาภายใน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112331.pdf
81 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๘๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312140953.pdf
82 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312140934.pdf
83 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820114956.pdf
84 4 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115813.pdf
85 2 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310154952.pdf
86 24 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310152923.pdf
87 20 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173155.pdf
88 20 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153711.pdf
89 19 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชุมสภานักศึกษาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115442.pdf
90 17 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ห้องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820113555.pdf
91 17 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมสภานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820120019.pdf
92 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173048.pdf
93 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ VDO พร้อมตัดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125322.pdf
94 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจอ LED บันทึกเทป พร้อมถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125236.pdf
95 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820114456.pdf
96 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เวที แสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125302.pdf
97 12 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันสถาปนาราชภัฏ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218153337.pdf
98 7 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์การแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125412.pdf
99 6 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะวิศวะกรรมศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310105522.pdf
100 5 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำซุ้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218155717.pdf
101 4 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 3000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218153611.pdf
102 3 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬา คณะวิทยาการจัดการจำนวน 690 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163651.pdf
103 29 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163729.pdf
104 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153731.pdf
105 24 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153748.pdf
106 23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125143.pdf
107 23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 714 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200206135229.pdf
108 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153807.pdf
109 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310154929.pdf
110 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิ้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200214025914.pdf
111 14 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาวิทยาลัยการดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312145009.pdf
112 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218145520.pdf
113 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสาร (พัดลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125527.pdf
114 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125339.pdf
115 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125202.pdf
116 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111640.pdf
117 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125221.pdf
118 8 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200207151531.pdf
119 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสรุปการประชุมและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173529.pdf
120 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111626.pdf
121 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสรุปการประชุมและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125823.pdf
122 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเปิดบ้านวิทยาการจัดการจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200207151730.pdf
123 3 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โบชัวร์งานเดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 จำนวน 4,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163510.pdf
124 2 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163413.pdf