เลือก ปี
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2563 จำนวน 144 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 17 ธ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201230112815.pdf
2 9 ธ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210104142859.pdf
3 8 ธ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201218165813.pdf
4 2 ธ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแต่งกายเชียร์ลีดดิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715133205.pdf
5 2 ธ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องแต่งกายเชียร์ลีดดิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210104142932.pdf
6 1 ธ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201230112707.pdf
7 25 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201218151019.pdf
8 23 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210104142953.pdf
9 23 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้กิจกรรมสัมมนานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201216052722.pdf
10 23 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715132806.pdf
11 18 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๕๒๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201216050032.pdf
12 17 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน แนวทางพัฒนาท้องถิ่นกับผู้นำนักศึกษา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201216091122.pdf
13 12 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201216050203.pdf
14 4 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201127083554.pdf
15 3 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201127094021.pdf
16 3 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการครุศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201130042731.pdf
17 3 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201130042745.pdf
18 30 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715131113.pdf
19 30 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้พยาบาลสนาม พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715130930.pdf
20 27 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201114074828.pdf
21 26 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201030074036.pdf
22 26 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเปิดโลกชมรมจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201127093833.pdf
23 15 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓ สู่การเป็นนักศึกษาตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201113043444.pdf
24 15 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715133359.pdf
25 14 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสะพายผู้เข้าประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน ๓๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201114074839.pdf
26 14 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือค่านิยมองค์กร จำนวน ๑๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201113043501.pdf
27 14 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓ สู่การเป็นนักศึกษาตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201127093732.pdf
28 12 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลจำนวน ๑๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201027113835.pdf
29 9 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓ สู่การเป็นนักศึกษาตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201218150916.pdf
30 6 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ
20201113070154.pdf
31 1 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรอบรู้ในงานครูและการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาครู จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201113070145.pdf
32 23 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิศวกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำและเสริมสร้างความรู้การประกันคุณภาพ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201027113851.pdf
33 23 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบรั้วบ้านสมเด็จ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201027114023.pdf
34 22 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างลักษณะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200928143050.pdf
35 14 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ ๔ ทิศทาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20201030074056.pdf
36 11 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปลูกจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101657.pdf
37 11 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิปวีดีโอสรุปการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715130612.pdf
38 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปลูกจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200923113535.pdf
39 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200923113550.pdf
40 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสดุโครงการอบรมวิศวกรสังคม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200923155035.pdf
41 10 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200928143558.pdf
42 8 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำกลั่นสำหรับรถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101806.pdf
43 3 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุกีฬา ๑ รายการ
20200916101349.pdf
44 3 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200928143526.pdf
45 2 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ Harddisk Server จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200911145529.pdf
46 2 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101823.pdf
47 1 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อม่วง จำนวน ๓๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101717.pdf
48 28 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐาน คณะมนุษย์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916101747.pdf
49 28 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการไหว้ครูคณะมนุษย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200916100715.pdf
50 24 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มืออัตลักษณ์นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163516.pdf
51 19 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200821105352.pdf
52 17 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองนํ้าและเครื่องทำนํ้าร้อนนํ้าเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200821095117.pdf
53 7 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างใหญ่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820095517.pdf
54 3 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสลับสัญญาภาพยี่ห้อ SONY รุ่น MCX-๕๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163530.pdf
55 31 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องหมายจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163452.pdf
56 31 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200828135422.pdf
57 31 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200831183307.pdf
58 30 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนและทักษะชีวิตนักศึกษา ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200828142334.pdf
59 30 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะวิศวกรรมศาสจร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111208.pdf
60 29 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เก่ง-ดี มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111221.pdf
61 29 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ครุศาสตรบัณฑิต จำนวน ๘๘๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111124.pdf
62 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิปการสอนปรับพื้นฐาน วิทยาลัยการดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163645.pdf
63 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำอัดคลิปวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163610.pdf
64 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายทำพร้อมตัดต่อวีดีโอ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111047.pdf
65 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163656.pdf
66 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายคลิปวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163808.pdf
67 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111100.pdf
68 24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111300.pdf
69 23 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เก่ง-ดี มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111249.pdf
70 23 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111237.pdf
71 21 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน ๒๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111336.pdf
72 20 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับการจัดทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และ Face Shield โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200826163630.pdf
73 15 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากผ้า จำนวน ๑๒๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111143.pdf
74 10 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทนยนคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111311.pdf
75 8 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายเทียน คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111358.pdf
76 8 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111407.pdf
77 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111323.pdf
78 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนพรรษา คณะมนุษย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111347.pdf
79 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเทียนจำนำพรรษา วัดศรีสุริยวงศาราม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111417.pdf
80 17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111429.pdf
81 15 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เสาวอลเลย์จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111520.pdf
82 12 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111451.pdf
83 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนนักศึกษาพิการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111441.pdf
84 29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111538.pdf
85 29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำเย็นสำหรับนักศึกษา จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112346.pdf
86 27 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111607.pdf
87 25 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111553.pdf
88 25 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111505.pdf
89 7 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ BROTHER รุ่น FAX-๒๙๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820114723.pdf
90 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ VDO Production โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112856.pdf
91 20 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115306.pdf
92 8 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำอุ่น-น้ำเย็น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115637.pdf
93 7 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน ๑๔๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115139.pdf
94 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112647.pdf
95 24 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นยางกันกระแทกและอลูมิเนียมผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820113145.pdf
96 13 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบริหารและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715183741.pdf
97 12 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125101.pdf
98 11 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศครุศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820120211.pdf
99 10 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลกีฬาภายใน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820112331.pdf
100 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๘๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312140953.pdf
101 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312140934.pdf
102 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820114956.pdf
103 4 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115813.pdf
104 2 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310154952.pdf
105 24 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310152923.pdf
106 20 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173155.pdf
107 20 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153711.pdf
108 19 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชุมสภานักศึกษาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820115442.pdf
109 17 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ห้องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820113555.pdf
110 17 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมสภานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820120019.pdf
111 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173048.pdf
112 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ VDO พร้อมตัดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125322.pdf
113 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจอ LED บันทึกเทป พร้อมถ่ายทอดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125236.pdf
114 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820114456.pdf
115 13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เวที แสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125302.pdf
116 12 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันสถาปนาราชภัฏ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218153337.pdf
117 7 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์การแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125412.pdf
118 6 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะวิศวะกรรมศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310105522.pdf
119 5 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำซุ้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218155717.pdf
120 4 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 3000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218153611.pdf
121 3 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬา คณะวิทยาการจัดการจำนวน 690 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163651.pdf
122 29 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทยาการจัดการจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163729.pdf
123 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153731.pdf
124 24 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153748.pdf
125 23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125143.pdf
126 23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 714 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200206135229.pdf
127 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153807.pdf
128 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310154929.pdf
129 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิ้อเสื้อเชียร์กีฬาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200214025914.pdf
130 14 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬาวิทยาลัยการดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200312145009.pdf
131 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218145520.pdf
132 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสาร (พัดลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125527.pdf
133 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125339.pdf
134 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125202.pdf
135 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111640.pdf
136 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125221.pdf
137 8 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200207151531.pdf
138 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสรุปการประชุมและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310173529.pdf
139 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820111626.pdf
140 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสรุปการประชุมและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125823.pdf
141 6 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเปิดบ้านวิทยาการจัดการจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200207151730.pdf
142 3 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โบชัวร์งานเดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 จำนวน 4,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163510.pdf
143 3 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ อาคาร ๑ ชั้น ๒M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20240715132916.pdf
144 2 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200303163413.pdf