เลือก ปี
2564
2563
2562
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2562 จำนวน 143 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 24 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสำหรับงานเดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218153250.pdf
2 23 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวอร์มกีฬามหาวิทยาลัยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218154916.pdf
3 23 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200310153822.pdf
4 16 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการค่ายเพาะกล้าครูสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200214031057.pdf
5 13 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218154835.pdf
6 13 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง
20200310153843.pdf
7 13 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125457.pdf
8 13 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125513.pdf
9 12 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการควบคุมภายในและประมเินความเสี่ยง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200207151642.pdf
10 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(เสื้อ)สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพอาจย์ที่ปรึกษากิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200214030532.pdf
11 4 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820114436.pdf
12 3 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820114421.pdf
13 28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องออกกำลังกาย (Fitness Center) สว่นต่อขยาย อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218154758.pdf
14 25 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122092515.pdf
15 21 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเด้าอี้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218154603.pdf
16 18 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วาระการประชุม อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200207144821.pdf
17 15 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218154408.pdf
18 14 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218154312.pdf
19 12 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมผู้นำ รุ่นที่ 28 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122112755.pdf
20 11 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารการอบรมผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 28 จำนวน 140 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218153709.pdf
21 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125442.pdf
22 7 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218154239.pdf
23 1 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จำนวน 920 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200206135454.pdf
24 31 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2M อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218154141.pdf
25 31 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายผู้นำคณะมนุษย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122091747.pdf
26 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122092248.pdf
27 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122092413.pdf
28 21 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันปิยะมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122092449.pdf
29 16 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการทำความสะอาดชุดการแสดง
20200820113352.pdf
30 15 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและตัดต่อภาพเคลื่อนไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200820125357.pdf
31 11 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218154033.pdf
32 8 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาความเป็นครู ปี 1-4(ครุศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122091609.pdf
33 4 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารการประชุมสภานักศึกษา จำนวน 160 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200218153813.pdf
34 1 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดฑูตกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122092549.pdf
35 16 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยและเหรียญรางวัลโครงการแข่งขันกีฬา ครุศาสตร์สมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122101800.pdf
36 13 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122101917.pdf
37 13 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122101951.pdf
38 12 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122102026.pdf
39 10 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาสีม่วง จำนวน 180 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122101838.pdf
40 6 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219120856.pdf
41 5 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสือแจ็คเก็ต จำนวน 65 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122102138.pdf
42 4 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219105659.pdf
43 2 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบูธพาติชั่นสีขาว โครงการเปิดโลกกิจกรรม BSRU Opeb Club ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219105807.pdf
44 2 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตร ชมรม BSRU Gen Z ชมรมดี Indentity เด่น จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122102336.pdf
45 27 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบายศรีและจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219120540.pdf
46 27 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122102708.pdf
47 26 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122102223.pdf
48 23 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122102753.pdf
49 23 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122102907.pdf
50 22 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คพร้อมงานแก้ไข (รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าแบบชัตเติ้ลบัส 17 ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219105355.pdf
51 22 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122102423.pdf
52 22 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122102830.pdf
53 16 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219105024.pdf
54 15 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง (ถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104935.pdf
55 15 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักกิจการนักศึกษา 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122103006.pdf
56 14 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่องานกิจกรรม จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122102506.pdf
57 14 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมสภานักศึกษา 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122102622.pdf
58 14 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122103054.pdf
59 9 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219105230.pdf
60 7 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบไฟและเอฟเฟค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104407.pdf
61 7 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104617.pdf
62 7 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องบวงสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219105500.pdf
63 6 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องบายศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104802.pdf
64 6 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดอกไม้ตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219105433.pdf
65 6 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรับน้องใหม่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122103125.pdf
66 5 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219120736.pdf
67 2 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าไมค์ wireless โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219105149.pdf
68 24 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้ององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219120700.pdf
69 23 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219105114.pdf
70 22 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104645.pdf
71 12 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219103931.pdf
72 12 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งรถบุปผชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104734.pdf
73 10 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219103856.pdf
74 8 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา วัดศรีสุริยวงศ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200122090829.pdf
75 4 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะวิทย์และวิศวะฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190723081957.pdf
76 4 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะวิทย์และวิศวะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190723082041.pdf
77 1 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104008.pdf
78 1 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 900 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190723081502.pdf
79 1 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนคณะมนุษย์ฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190723081549.pdf
80 1 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือผู้ปกครอง จำนวน 2800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190723081814.pdf
81 1 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190723081859.pdf
82 28 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไไม้สดตกแต่งสถานที่และเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104147.pdf
83 28 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190708174657.pdf
84 25 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190708173556.pdf
85 24 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทย์ฯ และคณะวิศวะฯ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190708173702.pdf
86 24 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสืออัตลักษณ์นักศึกษา จำนวน 3,300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190723081736.pdf
87 21 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบทำรูปเล่มอัตลักษณ์นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104059.pdf
88 20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพเพื่อประกอบหนังสืออัตลักษณ์นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104226.pdf
89 12 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ฝึกซ้อมบัณฑิต จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190708173301.pdf
90 11 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190708173429.pdf
91 11 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190708174303.pdf
92 4 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายพลาสติกสำหรับใส่บัตรติดหน้าอกบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190708173216.pdf
93 28 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรบัฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628083919.pdf
94 28 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถวายพระพร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190708174021.pdf
95 21 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรภบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104254.pdf
96 21 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219104325.pdf
97 17 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628084041.pdf
98 2 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำครู จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628084146.pdf
99 19 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628084227.pdf
100 18 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628084304.pdf
101 17 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628084503.pdf
102 11 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628084554.pdf
103 11 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวอร์มกีฬาจำนวน 225 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628084804.pdf
104 10 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้งนายกองค์การและนายกสโมสรนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628084402.pdf
105 5 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219103811.pdf
106 25 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628093706.pdf
107 21 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190401124351.pdf
108 21 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ Job Fair 2019 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628084701.pdf
109 21 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190628093918.pdf
110 19 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที อสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219103652.pdf
111 14 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219103609.pdf
112 14 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190401124144.pdf
113 13 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานห้องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190401123945.pdf
114 12 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190401124246.pdf
115 8 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190331151538.pdf
116 8 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยและเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190723100612.pdf
117 6 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190401124021.pdf
118 1 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 1000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190402105514.pdf
119 26 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190402105703.pdf
120 25 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา วิทยาลัยการดนตรี จำนวน 47 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190402105413.pdf
121 20 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์กีฬา นักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 250 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190402110136.pdf
122 19 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบดิจิตอลทีวีห้องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219105607.pdf
123 19 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบายศรีและจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20200219105848.pdf
124 13 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจอ LED บัททึกเทป และระบบถ่ายทอดสด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226094856.pdf
125 12 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226094742.pdf
126 12 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที แสง สี เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226094945.pdf
127 8 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226121426.pdf
128 7 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุวันสถาปนาราชภัฏ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190312151024.pdf
129 6 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100557.pdf
130 30 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานกีฬาประเพณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100936.pdf
131 28 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟีล์มกรองแสงฉาบปรอท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120330.pdf
132 28 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความรัก และความสามัคคี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190315164752.pdf
133 25 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190215100724.pdf
134 22 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ทำบุญเลี้ยงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120225.pdf
135 22 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226121137.pdf
136 16 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเปิดบ้านวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226100103.pdf
137 16 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาสัมพันธ์พี่น้อง Sci TECH game 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120121.pdf
138 15 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226104238.pdf
139 14 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโครงการกีฬาสัมพันธ์พี่น้อง Sci TECH game 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190226120753.pdf
140 14 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร วันคล้ายวันพิราลัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190315164647.pdf
141 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรีบงานกีฬา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205090743.pdf
142 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190205090953.pdf
143 3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20190212103457.pdf