หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 
 
 
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
รักษาการอธิการบดี

 
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
รองอธิการบดี

 
ผศ.สายัณ พุทธลา
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

 
นายธีรถวัลย์ ปานกลาง
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
 
นางสาวพรธิภา ไกรเทพ ผศ.รังสรรค์ บัวทอง
รองผู้อำนวยการสำนักฯ รองผู้อำนวยการสำนักฯ

 
ผศ.ศศิธร สกุลกิม
หัวหน้างานอนามัย

 
นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว นางสาวอัญชลี โพธยารมย์
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา

 
นายสุนทร ปาละพันธ์ นางสาวนัทธี เฟื่องฟู
นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
นายอดิศร เนียมแก้ว นายฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 
นายกรภัทร์ งอกจันทึก นางสาวณัฐวรรณ์ สุขทั่ว
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา

 
ว่าที่ร้อยโท.บัญญัติ เสกนำโชค นางสาวพิมพ์วดี โรจน์เรืองนนท์
นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

 
นางสาวภูษณิศา เนตรสาคร
เจ้าหน้าที่ห้อง Fitness
 
 
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300