Get Adobe Flash player

ารบริการนักศึกษา


    สวัสดิการอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา


 


จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพ:บริการห้องออกกำลังกาย 

  • ห้องฟิตเนสสุริยะ อาคาร1 ชั้น 3 
  • ห้องฟิตเนสสุริยะ อาคาร 24 ชั้น 12
  • ห้องฟิตเนสสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จัสรรพื้นที่อุปโภค – บริโภค

  • โรงอาหาร ชั้น2 อาคาร 1
  • โรงอาหาร อาคารช่อชงโค (ฝั่งโรงเรียนสาธิต)
  • ร้านกาแฟและเบเกอรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 10 ร้าน

BSRU Link

  • สวัสดิการการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า BSRU Link
ระบบกิจกรรมนักศึกษา
นิสิตนักศึกษาสามารถลงกิจกรรม และ ตรวจสอบโดยจะได้รับ serial key ทุกครั้งหลังจากได้ทำกิจกรรมได้ที่