Get Adobe Flash player

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา


ทุนการศึกษานักศึกษา แบบให้เปล่า
            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีแหล่งทุนทั้งภายในภายนอกสถาบัน โดยแต่ละที่มาของทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ทุนเรียนดี ทุนเรียนดีแต่ยากจน ทุนสำหรับสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ทุนความประพฤติดีเป็นต้น โดยมีแหล่งทุนมากกว่า 100 ทุน

:: ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดเลือกทุนการศึกษา แบบให้เปล่า ::


ทุนการศึษาประเภทให้เปล่า

  • ทุนอุดหนุนการศึกษา
  • ทุนรางวัลเรียนดี หรือสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์

More

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

More