Get Adobe Flash player


กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน BSRU Job Fair Online 2021" 

 คำชี้แจง

 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ และ เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน BSRU Job Fair Online 2021"
 กิจกรรมบังคับ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งเวลา 09.00-12.00 น.

 2.นักศึกษาจะได้รับ Serial Key เมื่อร่วมทำกิจกรรมดังนี้   

  2.1) จัดทำเรซูเม่ ออนไลน์ บริษัท JOB TOP GUN    

  2.2) ทำแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ      

             
* นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม JOB Fair 2021 

สามารถจัดทำเรซูเม่ออนไลน์และทำแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ

ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2564 

หากพบปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

 สำนักกิจการนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 https://www.facebook.com/dsad.bsru