Get Adobe Flash player


 

 

 นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2543 เตรียมตัวยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร คุณสมบัติ  
1. เป็นนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2543 และไม่เคยเรียนจบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 มาก่อน
2. จะต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การเตรียมตัว
ขอให้ติดต่อ สัสดีอำเภอ/เขต ตามภูมิลำเนาทหาร เพื่อขอรับเอกสาร ดังนี้
- หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35)
- ใบสำคัญทหาร (แบบ สด.9) *กรณีที่ยังไม่เคยรับเมื่อตอนอายุ 17 ปี
ติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามข้อมูลการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มบส.ได้ที่ https://www.facebook.com/soldierBSRU  

 กำหนดการจองวันเซ็นยืนยันคำขอกู้และกำหนดการเซ็นยืนยันคำขอกู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://dsad.bsru.ac.th/loan  

 สำนักกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา ผ่านการประเมินผลงานระดับชำนาญการ (เทียบเคียงระดับชำนาญการ)  

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งาน 

   

 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15       ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...