Get Adobe Flash player📣 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธนภรณ์ เปรมทอง (ประธานสภานักศึกษาปี 2562-2563) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "วิศวกรสังคมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 อ่านเพิ่มเติม

📌 โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนการพัฒนาโมเดล “สร้างสุขภาวะกลุ่มนักศึกษา” จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและดูแลนักศึกษาในประเด็นด้านการลดเหล้า บุหรี่ การฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่น รายละเอียด

🔖ประกาศ...สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3  
สำนักกิจการนักศึกษา ขอเลื่อนกิจกรรม "อบรมการสร้างจิตสาธารณะและทักษะชีวิต ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3
จากวันที่ 11 กันยายน 2564 ออกไปก่อนโดยจะประกาศให้ทราบภายหลังทาง Facebook Fanpage "
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา"
📌 รายงานการประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 <<click>>  
📌 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19 นักศึกษา..สามารถติดต่อสอบถามข่าวสารหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักกิจการนักศึกษาได้ทางช่อง Chat Messenger ได้เลยนะครับ เจ้าหน้าที่จะพยายามตอบคำถามให้เร็วที่สุด
#Covid19  

🔖 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา ที่สมัครใจ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://dsad.bsru.ac.th/vaccine  

  คลิปวีดีโอการสัมภาษณ์แกนนำวิศวกรสังคม(แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
     สามารถรับชมได้ที่ youtube   https://link.bsru.ac.th/st    

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งา 

   


 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                         1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600              โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...