Get Adobe Flash player

านแนะแนวการศึกษาและบริการให้คำปรึกษา

1. บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ต้องการผู้ให้คำปรึกษา

2. บริการจัดหางานทำ เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม

บริการให้คำปรึกษา 


 แบบบันทึกการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา

 บริการให้การปรึกษาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยโดยครูนักจิตวิทยาและทีมอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา แก่ที่ประสบปัญหา เช่น ปัญหาด้านความรัก ปัญหาด้านการเรียน การปรับตัว ครอบครัว บุคลิกภาพ เป็นต้น ช่องทางการให้คำปรึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2อาคาร 1 เบอร์โทร 02-473-7000 ต่อ 1300 หรือมีการให้คำปรึกษาและแนะแนวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ชื่อเฟสบุค “ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา” หรือ “งานแนะแนว”
   แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา

 • แบบบันทึกการประชุมกลุ่มและการเข้ากิจกรรมโฮมกลุ่ม          ที่ปรึกษา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

  ข้อมูลนักศึกษา

 • ประวัตินักศึกษา
 • ประวัติการศึกษาของนักศึกษา
 • ผลงานและแนวคิดของนักศึกษา

  แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

 • แบบฟอร์แผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 • แบบบันทึกการให้คำปรึกษา 
 • แบบบันทึกการมาพบของนักศึกษา
 • แบบปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 • แบบทดสอบบุคลิกภาพ 
 • แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบบันทึกการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 

ขอรับคำปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ


1.ผ่านช่อง Social Media   

facebook.com/dsad.bsru                                   lD Line : @bsru2560        

                         

E-mail :Dsad.bsru.ac.th@gmail.com

2.ผ่านช่องสายด่วน สนก.

ผู้อำนวยการ /รองฯผู้อำนวยการ
นัดหมายขอคำปรึกษา
โทร.02-473-7000 ต่อ 1300 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน (สำหรับนักศึกษา)

 บริการจัดหางานเพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเต็มเวลา งานบางเวลาและโครงการช่วยงานสำหรับนักศึกษา ผ่านช่องทาง Face book