Get Adobe Flash player


สำนักกิจการนักศึกษา ได้กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ

 

1. ตู้รับความคิดเห็น บริเวณส่วนราชการต่างๆ 

2. เว็บบอร์ดของสำนักกิจการนักศึกษา

3. แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจประจำหน่วยงาน 

4. โทรศัพท์ หมายเลข 02-473-7000 ต่อ 1300 

5. ส่ง E-mail : Dsad.bsru.ac.th@gmail.com

6. จุดบริการรับเรื่องร้องเรียนของสภานักศึกษา

7. การแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ 

8. ร้องเรียน ร้องทุกข์ ออนไลน์ ของนักศึกษา ตามลิงค์ด้านล่าง


<< ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออนไลน์ >>