Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

อธิการบดี


 • รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง 

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ  นิลผาย

รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา


 • อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด

รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย

รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา


 • นางสาวอัญชลี โพธยารมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 • นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว

นักวิชาการศึกษา


 • นางสาวณัฐวรรณ์ สุขทั่ว

นักวิชาการศึกษา


 • นางสาวนัทธี เฟื่องฟู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 • นายอดิศร เนียมแก้ว

นักวิชาการศึกษา


 • นายสุนทร ปาละพันธ์

   นักวิชาการศึกษา


 • ว่าที่ร้อยเอก.บัญญัติ เสกนำโชค

นักวิชาการศึกษา


 • นายฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


 • นายกรภัทร์ งอกจันทึก

นักวิชาการศึกษา


 • นายเอกพงษ์  พร้าวไธสง

นักวิชาการศึกษา


 • นางสาวภูษณิศา เนตรสาคร 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ DSS. 


 • นายสุรธวัช  ปานกลาง

เจ้าหน้าที่ห้องออกกำลังกาย Fitness

 • นางสาวนันท์ปภัส  ไทยกิ่ง

เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล