Get Adobe Flash player

สภาประจำสำนักกิจการนักศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง 

ประธานกรรมการ  

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ  นิลผาย

รองประธาน   

  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 


4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 


5. นายอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  


6. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา

กรรมการ 


7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์  เตชาภิรมย์

กรรมการ


8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร  อัศวเสมาชัย

กรรมการ


9. อาจารย์ขวัญชัย  ช้างเกิด

กรรมการ


10. นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทั่ว

เลขานุการ