Get Adobe Flash player

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ปรัชญา

         กิจการนักศึกษาพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ท้องถิ่นและนานาชาติ


 วิสัยทัศน์

        สำนักกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในหารให้บริการสวัสดิการและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

         และท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้สมกับ World's Local University


พันธกิจ

       สำนักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย