Get Adobe Flash player

ชมรม

กิจกรรมชมรม

นักศึกษาซึ่งมีความสนใจในการทำกิจกรรมร่วมกัน อาจรวมกันตั้งชมรม ชุมนุม เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรม ชุมนุม
ลักษณะของชมรมมี 4 ประเภทดังนี้
1. ส่งเสริมวิชาการ
2. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรร
4. ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
โดยมีชมรมมากกว่า 40 ชมรมให้นักศึกษาเลือกทำกิจกรรมร่วมกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มีความมุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมนิสิตให้เป็นคนดีของสังคมด้วยอัตลักษณ์ที่ว่า.....

        “มีจิตสาธารณะ

                                            ทักษะสื่อสารดี

 มีความเป็นไทย