หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 
2554 > 2555 > 2556
ครั้งที่ วันที่
1 / 2555 25 มิถุนายน 2555
2 / 2555 9 กรกฎาคม 2555
3 / 2555 16 กรกฎาคม 2555
4 / 2555 25 กรกฎาคม 2555
5 / 2555 1 สิงหาคม 2555
6 / 2555 14 สิงหาคม 2555
7 / 2555 17 สิงหาคม 2555
8 / 2555 3 กันยายน 2555
9 / 2555 10 กันยายน 2555
10 / 2555 14 กันยายน 2555
11 / 2555 24 กันยายน 2555
12 / 2555 1 ตุลาคม 2555
13 / 2555 1 ตุลาคม 2555
14 / 2555  
15 / 2555  
16 / 2555 20 พฤศจิกายน 2555
17 / 2555 26 พฤศจิกายน 2555
18 / 2555 3 ธันวาคม 2555
19 / 2555 11 ธันวาคม 2555
20 / 2555 17 ธันวาคม 25558
21 / 2555 24 ธันวาคม 2555
22 / 2555 7 มกราคม 2556
23 / 2555 23 มกราคม 2556
24 / 2555 28 มกราคม 2556
25 / 2555 3 กุมภาพันธ? 2556
26 / 2555 11 กุมภาพันธ์ 2556
27 / 2555 18 กุมภาพันธ์ 2556
28 / 2555 26 กุมภาพันธ์ 2556
29 / 2555 7 มีนาคม 2556
30 / 2555 12 มีนาคม 2556
31 / 2555 25 มีนาคม 2556
32 / 2555 29 เมษายน 2556
33 / 2555 8 พฤษภาคม 2556
 
 
ครั้งที่ วันที่
1 / 2555 26 กรกฎาคม 2555
2 / 2555 13 กันยายน 2555
 
ครั้งที่ วันที่
1 / 2555 11 มิถุนายน 2555
2 / 2555 6 กรกฎาคม 2555
3 / 2555 6 สิงหาคม 2555
4 / 2555 13 กันยายน 2555
5 / 2555 4 ตุลาคม 2555
6 / 2555 17 มกราคม 2556
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300