ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564 รอบเวลา 15.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 0 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน