ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 09.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6321126021 นายรัชชานนท์ ตรงดี 12 ตุลาคม 2563 [เวลา : 06:42:55]