ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563 รอบเวลา 14.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6021284020 นางสาวปฏิมากรณ์ ภูศรี 28 กันยายน 2563 [เวลา : 13:08:18]
2 6321166008 นายอิศรา อุดมสุข 27 กันยายน 2563 [เวลา : 19:00:12]
3 6321166015 นายกิตติยา บัวผลิ 29 กันยายน 2563 [เวลา : 23:27:51]
4 6321290008 นางสาวอภิชญา เผ่าพันธ์แปลก 28 กันยายน 2563 [เวลา : 16:47:00]
5 6321307011 นายณัฐสิทธิ์ จันทะวงษา 28 กันยายน 2563 [เวลา : 08:02:46]
6 6321375035 นายภานุพงศ์ แซ่ลิ้ม 29 กันยายน 2563 [เวลา : 09:34:18]
7 6321412017 นางสาววรรณษา อ้นเบ้า 27 กันยายน 2563 [เวลา : 17:39:47]
8 6321419012 นางสาวจุฬาลักษณ์ วงค์สายตา 28 กันยายน 2563 [เวลา : 10:42:34]
9 6321605004 นางสาวพิมวิรัตน์ จันทร์นิเวศ 29 กันยายน 2563 [เวลา : 13:20:35]
10 6321605005 นางสาวธนัญญา เพียรหัด 29 กันยายน 2563 [เวลา : 13:23:29]