ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563 รอบเวลา 13.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 19 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121368002 นางสาวนภาพร กีโดย 28 กันยายน 2563 [เวลา : 13:38:10]
2 6181124032 นางสาวนุสรา รังษีบุตร 27 กันยายน 2563 [เวลา : 17:39:55]
3 6181124040 นางสาวศิริประภา เดชจุ้ย 27 กันยายน 2563 [เวลา : 17:12:32]
4 6181165003 นายวัชพงษ์ ศรีคล้าย 27 กันยายน 2563 [เวลา : 18:10:36]
5 6181165020 นางสาวทานตะวัน เปี่ยมปิ่น 29 กันยายน 2563 [เวลา : 19:18:39]
6 6281165073 นายจิรัฏฐ์ จันทร์แจ่ม 28 กันยายน 2563 [เวลา : 13:55:48]
7 6281166042 นางสาวอนิสา ตะโกพร 28 กันยายน 2563 [เวลา : 13:38:08]
8 6321110055 นางสาวรพีพัฒน์ ศรีพัด 28 กันยายน 2563 [เวลา : 14:02:51]
9 6321124027 นายปรีชา คล่องวิถี 28 กันยายน 2563 [เวลา : 10:17:41]
10 6321147049 นายเจษฎา บุญเจือ 28 กันยายน 2563 [เวลา : 21:04:57]
11 6321166019 นายจิรายุส ทรัพย์อยู่ 28 กันยายน 2563 [เวลา : 15:32:56]
12 6321211009 นางสาวนิภาพร สำนิ 29 กันยายน 2563 [เวลา : 21:08:29]
13 6321211010 นางสาวพรพิมล สำนิ 29 กันยายน 2563 [เวลา : 21:10:52]
14 6321310064 นายเดชาธร ยอดสร้อย 29 กันยายน 2563 [เวลา : 12:11:56]
15 6321358003 นางสาวอภัทธ์ชา เดชะ 27 กันยายน 2563 [เวลา : 18:43:41]
16 6321373019 นางสาววรรณิษา ศรีพลนอก 27 กันยายน 2563 [เวลา : 16:05:43]
17 6321373023 นายดุษฎี วรรณา 28 กันยายน 2563 [เวลา : 21:10:42]
18 6321418020 นางสาวธรรมพร ยังปฐม 28 กันยายน 2563 [เวลา : 07:00:47]
19 6321418074 นางสาวสุภัทรา เหล่าศรี 29 กันยายน 2563 [เวลา : 17:55:01]