ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กรอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563 รอบเวลา 14.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6321256004 นางสาวดาลียา สะอะ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:08:54]
2 6321256019 นางสาวโซเฟีย มะเระ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:01:15]
3 6321256022 นางสาวเฟื่องลดา โย๊ะฮาหมาด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:18:33]
4 6321283028 นางสาวอารียา บากาโชติ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:04:29]