ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กรอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563 รอบเวลา 13.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121232038 นางสาวสตรีรัตน์ สนร้อย 29 กันยายน 2563 [เวลา : 18:56:09]
2 6221307098 นางสาวอิฟตีซอล แมะเราะ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:18:46]
3 6321256003 นางสาวชนากานต์ ทองขาว 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:00:57]
4 6321256005 นางสาวณิชกานต์ ทองขาว 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:35:16]