ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563 รอบเวลา 11.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6181126035 นางสาวกฤติยาภรณ์ ขอดตะคุ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:41:47]
2 6221154032 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 22:59:25]
3 6221154045 นางสาวชลธิชา ใหม่พระเนตร 22 กันยายน 2563 [เวลา : 23:05:46]
4 6221290033 นางสาวอังคณา เล็กมณี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:57:13]
5 6221310117 นางสาวรัตนา โฮมจูมจัง 23 กันยายน 2563 [เวลา : 15:46:51]
6 6221310122 นางสาวฟ้าใหม่ สุขรุ่ง 23 กันยายน 2563 [เวลา : 13:20:10]
7 6221310138 นายทนงศักดิ์ ภูพันนา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:03:59]
8 6221391050 นางสาวอัจจิมา คำแจ้ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 11:55:59]
9 6221391066 นายภัทราวุธ พิพิธชวนชม 22 กันยายน 2563 [เวลา : 18:08:37]
10 6221392068 นายสราวุฒิ ยะก๊บ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:25:14]
11 6281124015 นายอนุรักษ์ ศรีแก้ว 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:15:00]
12 6321107020 นางสาวบัณฑิตา อารี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:02:44]
13 6321107026 นางสาวเนตรนภา การะครัว 19 กันยายน 2563 [เวลา : 18:18:53]
14 6321110037 นางสาวถิรดา สิทธิมนต์ 26 กันยายน 2563 [เวลา : 07:17:41]
15 6321115014 นางสาวรัตนากร รูปไสย 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:56:29]
16 6321115015 นางสาวชลธิชา ไชยขันธ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:17:54]
17 6321123081 นางสาวกวินธิดา หวังประสพกลาง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 17:03:22]
18 6321124018 นางสาวพรชิตา ศรีหาปัญญา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:38:37]
19 6321124069 นางสาวฟาดีล๊ะ ยามา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 17:12:54]
20 6321159009 นางสาวศิริลักษณ์ สุดล้ำเลิศ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 16:50:11]
21 6321163003 นางสาวปิยฉัตร เป็นสุข 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:37:00]
22 6321163009 นายธรรมรัตน์ กลมวงษ์ 20 กันยายน 2563 [เวลา : 12:07:47]
23 6321165006 นางสาวภัสสร พึ่งผล 22 กันยายน 2563 [เวลา : 00:12:10]
24 6321165040 นางสาวธิดารัตน์ มีฤกษ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:13:08]
25 6321256011 นางสาวนูรนาเดีย มะเย็ง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:10:54]
26 6321283030 นางสาววรวรรณ บุญส่ง 23 กันยายน 2563 [เวลา : 14:52:40]
27 6321296001 นางสาวธัญญารัตน์ มนต์คาถา 19 กันยายน 2563 [เวลา : 14:42:39]
28 6321296006 นางสาวจิตติยา พันธ์คำ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 09:24:44]
29 6321307064 นางสาวชนาภา ชะนะนาน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:10:48]
30 6321310006 นายสิทธิพงษ์ คงสิน 22 กันยายน 2563 [เวลา : 22:16:53]
31 6321310007 นางสาวธิดารัตน์ เสือขำ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 15:48:12]
32 6321340078 นางสาวยศวดี ยงพฤกษา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 20:01:04]
33 6321373002 นางสาวกุลธิดา โพธิ์ศรี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:07:40]
34 6321373011 นายณัฐวุฒิ สุขแสงดาว 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:12:54]
35 6321374074 นายดนุพร คุณสัตย์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:15:51]
36 6321391028 นางสาวรัชติญาพร โพธิสำนัก 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:36:20]
37 6321391062 นางสาวธันย์ชนก พุ่มพวง 20 กันยายน 2563 [เวลา : 09:42:33]
38 6321393005 นายเฉลิมวุธ คล้ายคลึง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 13:39:46]
39 6321393009 นายพรชัย สิงห์ทอง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 12:28:39]
40 6321393010 นางสาวชลธิชา วิชาราช 21 กันยายน 2563 [เวลา : 13:41:41]
41 6321418042 นางสาวปภาดา ใจหนักแน่น 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:08:02]
42 6321501030 นางสาวรุจิรา น้อยปลา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:27:03]
43 6321501036 นางสาวอนันญา ภูมิฐาน 22 กันยายน 2563 [เวลา : 22:16:22]
44 6321701006 นายศราวุฒิ พรายพรรณ 20 กันยายน 2563 [เวลา : 12:49:38]
45 6321701008 นางสาวอารยา บุญโพธิ์ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 13:14:05]
46 6321701022 นางสาวธรารัตน์ ศิลปแพทย์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:12:53]
47 6321701029 นางสาวเกวลิน สังข์เอียด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:12:57]
48 6321802031 นางสาวเปรมสินี คําบุญเกิด 20 กันยายน 2563 [เวลา : 10:48:56]
49 6321903014 นางสาวขนิษฐา ขุนเสถียร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:48:27]
50 6321903052 นางสาวญาตาวี สีโนรัตน์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:41:33]