ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563 รอบเวลา 10.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121392001 นายพงศ์โชค สวยงาม 21 กันยายน 2563 [เวลา : 10:33:08]
2 6121392012 นางสาวธนันญา บุญสูงเนิน 21 กันยายน 2563 [เวลา : 10:32:17]
3 6221232005 นายวงศพัทธ์ เลือดทหาร 21 กันยายน 2563 [เวลา : 17:03:06]
4 6221290057 นางสาวสุภาพร สายทอง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:37:17]
5 6221307004 นางสาวอาทิตยา เวรรอบทิศ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:06:20]
6 6221802010 นางสาวสมสมร สัจจารักษ์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 21:26:40]
7 6221802043 นางสาววิจิตรา คชแพทย์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 18:58:11]
8 6281123010 นางสาวมณีรัตน์ แก้วการไร่ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:08:01]
9 6281126031 นางสาวจินดารัตน์ มีโพธิ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:35:37]
10 6281126055 นางสาวสิริพร สุวรรณสะอาด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:02:53]
11 6281163017 นางสาวสุดารัตน์ การะเกษ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 22:48:45]
12 6281163025 นางสาวดลยากร ลืออ้าย 22 กันยายน 2563 [เวลา : 18:53:10]
13 6281163036 นายสรัญวุฐิ คำนึง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 22:19:52]
14 6321105026 นางสาวอารีฟา ฮาแว 22 กันยายน 2563 [เวลา : 12:13:57]
15 6321115013 นางสาวรุ้งนภา เดชมะเริง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:38:29]
16 6321124063 นางสาวอัสมานีลา วาโซ๊ะ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:41:34]
17 6321256024 นางสาวพิยดา คำบุตร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:40:05]
18 6321266019 นางสาวพฤกษาชล อุทกธาร 23 กันยายน 2563 [เวลา : 19:21:53]
19 6321283011 นางสาวดาว ปทุมสูติ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 15:53:08]
20 6321283015 นางสาวณัฐจิรา มิ่งขวัญ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 12:46:33]
21 6321304007 นายศรัณย์ แก้วเก็บคำ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 17:49:28]
22 6321304008 นายทักษิณ โชติกุล 21 กันยายน 2563 [เวลา : 18:14:27]
23 6321340079 นางสาวจันจิรา ทวีสาร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:31:40]
24 6321358014 นางสาวสุดารัตน์ เกตุครอง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:30:40]
25 6321358021 นางสาวพิมพ์วลัญช์ นวนพลอย 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:35:47]
26 6321375013 นายศิริพงษ์ ทองอินทร 20 กันยายน 2563 [เวลา : 22:12:31]
27 6321390025 นางสาวจารุวรรณ์ พุ่มสงวน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:24:47]
28 6321390027 นางสาวสายน้ำทิพย์ วรฉัตร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:06:05]
29 6321390029 นางสาวทัชชามา สืบสาม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:36:16]
30 6321390032 นางสาวประติภา ทองภักดี 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:18:42]
31 6321390035 นางสาวธาราทิพย์ คำแสลม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:08:45]
32 6321391032 นางสาวชรินรัตน์ จันทร์เพ็ง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:15:17]
33 6321391033 นางสาวอัยรดา สุขใส 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:15:18]
34 6321391040 นางสาวชฎาภรณ์ ละดาดก 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:15:17]
35 6321391055 นางสาวปัณทัตน์ คันธจันทร์ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 20:38:17]
36 6321393004 นางสาวกรรณิการ์ พะวร 20 กันยายน 2563 [เวลา : 22:58:39]
37 6321414005 นางสาวปราณปรียา แตงอุไร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:11:08]
38 6321414008 นางสาวสุวนันท์ จันบุตตา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:07:46]
39 6321501027 นางสาวลลิลทิพย์ ภู่แก้ว 21 กันยายน 2563 [เวลา : 00:00:07]
40 6321701001 นางสาวพรศิริ รังษี 20 กันยายน 2563 [เวลา : 13:14:38]
41 6321701002 นางสาวชนกนภัส ทิพย์กรรณ 20 กันยายน 2563 [เวลา : 13:14:41]
42 6321701003 นางสาวประภัสสร แถมวัล 21 กันยายน 2563 [เวลา : 10:04:23]
43 6321701005 นางสาวยุภาพร แซ่ฉั่ว 21 กันยายน 2563 [เวลา : 09:48:41]
44 6321701015 นางสาวอัจฉรา ด่านระหาร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:34:51]
45 6321701020 นางสาวจรัสศรี ตุ้ยตะคุ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:36:18]
46 6321701033 นายธนวัฒน์ แหวนหล่อ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 11:48:59]
47 6321701036 นางสาวรุจิกร ขยัน 20 กันยายน 2563 [เวลา : 21:22:36]
48 6321802035 นางสาวไอลดา พัดเพ็ง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:00:50]
49 6321903026 นางสาวธิติญา ชูสวัสดิ์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:40:18]
50 6321903050 นางสาวนภัสสร โกพุทธชาติ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 18:56:23]