ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563 รอบเวลา 09.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121232007 นางสาวปภาวรินท์ เพิ่มบุญมาก 23 กันยายน 2563 [เวลา : 14:29:16]
2 6221154013 นายพัชระ เทียมเทศ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 17:01:04]
3 6221232006 นางสาวเวณิกา ผดุงวิทยากร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 10:42:50]
4 6221290005 นางสาวชนิดา กองสง 23 กันยายน 2563 [เวลา : 15:24:26]
5 6221390088 นางสาวปิยาภรณ์ ประสิทธิ์ธัญกิจ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 22:37:04]
6 6221392062 นายสิทธิพันธ์ วิทยากุลชัย 22 กันยายน 2563 [เวลา : 12:04:09]
7 6221802018 นางสาวดลนภา นาคแก้ว 22 กันยายน 2563 [เวลา : 18:25:19]
8 6281126003 นางสาวจิรากร ยี่สุ่นหอม 21 กันยายน 2563 [เวลา : 15:07:39]
9 6281126040 นางสาวเดือนเพ็ญ พลอาจ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 19:11:29]
10 6281126047 นางสาวอรุณวรรณ ทองดี 23 กันยายน 2563 [เวลา : 21:31:43]
11 6281163006 นายธนากร เหขุนทด 22 กันยายน 2563 [เวลา : 10:35:02]
12 6281165019 นายวรกานต์ วุฒิปรีชา 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:09:37]
13 6281165041 นายจรัสพงษ์ โรจน์พันธุ์วิวัฒน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 23:11:18]
14 6281165053 นายตะวัน เป็นสุข 24 กันยายน 2563 [เวลา : 23:15:18]
15 6321105002 นางสาวจุฑามาศ ยอดสาย 20 กันยายน 2563 [เวลา : 10:22:12]
16 6321105009 นางสาวกันต์กมล จำปาโพธิ์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 09:57:35]
17 6321110023 นางสาวอาทิชา กาญจนรุ่ง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:07:15]
18 6321123030 นายเริงฤทธิ์ เสียงล้ำ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 21:08:07]
19 6321124009 นางสาวณัฐริณีย์ สมใจ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:56:57]
20 6321124017 นางสาวภัทรลดา บุญทองขาว 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:18:59]
21 6321124026 นางสาวรัตนาภรณ์ ว่องนิมิต 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:22:53]
22 6321124034 นางสาวนงลักษ์ เที่ยงตรง 19 กันยายน 2563 [เวลา : 21:14:24]
23 6321124041 นางสาวณัฐธิดา โรมพันธ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:14:27]
24 6321163015 นายจรัส ปรือปรัง 19 กันยายน 2563 [เวลา : 20:01:32]
25 6321165033 นางสาวจุฑาทิพย์ ช่วยพัทลุง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:54:47]
26 6321165035 นางสาวสุภัสสรา สกุลบัณฑิตย์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:27:13]
27 6321225004 นางสาวสายชล จิตรักษ์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:16:11]
28 6321256007 นางสาวจุฑารัตน์ ศิริภักดิ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:43:59]
29 6321266003 นางสาวลดาภรณ์ บุญเรือง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 22:56:10]
30 6321266009 นายณัฐชนน จันทร์เดช 25 กันยายน 2563 [เวลา : 07:30:02]
31 6321266013 นางสาวชนันดา เอี่ยมปฐม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 22:52:49]
32 6321301015 นายวสันต์ ลุ่ยพงษ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 19:41:13]
33 6321307033 นางสาวฐนิษฐา นิภารัมย์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 08:45:03]
34 6321310045 นางสาวศิริพร มุกดา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 22:22:37]
35 6321310050 นางสาวอธิติญา แตงนวม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 22:33:00]
36 6321340049 นางสาวนวพร กันทะปัน 23 กันยายน 2563 [เวลา : 16:44:58]
37 6321340054 นางสาวภริดา เฮงสถิตทรัพย์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:11:22]
38 6321340075 นางสาวกัลยกร อังคณานุวัฒน์ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 17:03:30]
39 6321358024 นางสาวณัฐริณี ศรีนวล 21 กันยายน 2563 [เวลา : 15:32:23]
40 6321390026 นางสาวชนนิกานต์ กิจการ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 20:49:35]
41 6321391045 นางสาวเนตรศิริ คงสกุลเดิม 25 กันยายน 2563 [เวลา : 01:15:28]
42 6321418051 นางสาวอันญานี ชมชัย 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:55:19]
43 6321501023 นางสาวมณิภา ปัญญาหล้า 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:17:33]
44 6321802011 นางสาวเกศกนก วงค์กลาง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 08:56:55]
45 6321802017 นางสาวอลิศรา ผลชิงชัย 25 กันยายน 2563 [เวลา : 09:53:57]
46 6321802018 นางสาววราภรณ์ ชมเชื้อ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 06:58:59]
47 6321802038 นายนูรุดดีน ดามิเด็ง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 11:16:54]
48 6321802042 นางสาววรนารถ จันทร์ประมุข 20 กันยายน 2563 [เวลา : 10:48:50]
49 6321903008 นางสาวสุวดี ชิดรัตน์ฐา 25 กันยายน 2563 [เวลา : 09:29:14]
50 6321903063 นายธนชล รชตะสมบูรณ์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 09:51:32]