ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563 รอบเวลา 15.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121602008 นายจรรกรินทร์ คำชู 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:15:34]
2 6221223001 นางสาวอารียา จิตกระเสริม 22 กันยายน 2563 [เวลา : 09:03:39]
3 6221281003 นายศุภชัย ป.สุวรรณ์ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 09:13:29]
4 6221307090 นายอภิวัฒน์ คนไว 26 กันยายน 2563 [เวลา : 23:41:47]
5 6221373068 นายณัฐพงษ์ กองชัย 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:25:17]
6 6221373069 นายสหัสวรรษ พันธ์ทอง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 15:05:12]
7 6221374045 นางสาวนฤชา นาทองคำ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 00:16:27]
8 6281163042 นางสาวทิตยา ตั่นจัด 27 กันยายน 2563 [เวลา : 07:04:01]
9 6281163085 นายจิรพัฒน์ เหมือนสังข์ดี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:52:13]
10 6321105029 นายอารูวี มะเด็ง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:55:34]
11 6321124046 นางสาวเมธาวี บัวบาน 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:58:31]
12 6321124072 นางสาวกัลยะวรรธน์ วงษ์แก้ว 25 กันยายน 2563 [เวลา : 07:36:09]
13 6321147004 นายอาดัม หะยีมะตาเฮ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:48:18]
14 6321147031 นายภัทรพงศ์ เพชรส่งศรี 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:44:11]
15 6321147047 นางสาวสรรธิดา มาลาเวช 26 กันยายน 2563 [เวลา : 22:06:58]
16 6321154004 นายศรัณย์ภัทร นันทโกมล 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:36:21]
17 6321160013 นายกมลทรรศน์ คำผา 25 กันยายน 2563 [เวลา : 18:27:35]
18 6321163017 นางสาวอารียา โกฎหอม 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:36:13]
19 6321166017 นางสาววิภาสิริ รัศมียัง 26 กันยายน 2563 [เวลา : 20:54:52]
20 6321166018 นายมณฑล เจนนภาภัณฑ์กิจ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:56:08]
21 6321211002 นางสาวจิราพัชร พุ่มสติ 26 กันยายน 2563 [เวลา : 10:08:26]
22 6321211008 นางสาวสุภาภรณ์ สาสาย 26 กันยายน 2563 [เวลา : 09:59:59]
23 6321226005 นางสาวถนิมพร ย่ำรุ่ง 27 กันยายน 2563 [เวลา : 22:25:56]
24 6321256017 นางสาวฐิติรัตน์ ชานุช 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:52:57]
25 6321284004 นางสาวกมลรัตน์ ปรางค์ประเสริฐ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 18:48:52]
26 6321301008 นางสาวกาญจนา ทรัพยะประภา 26 กันยายน 2563 [เวลา : 21:16:36]
27 6321307019 นางสาวอรชร ชาติพหล 25 กันยายน 2563 [เวลา : 19:05:26]
28 6321307031 นางสาวพิชชาพร มะโนการ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:39:28]
29 6321307079 นางสาวกวางกมล ผินนอก 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:54:01]
30 6321310068 นางสาวกันยา เหมือนสังข์ดี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:49:53]
31 6321340002 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์ชัยงาม 20 กันยายน 2563 [เวลา : 19:25:24]
32 6321340004 นางสาวอนงค์นาถ ณ สุวรรณ 20 กันยายน 2563 [เวลา : 19:33:59]
33 6321340057 นางสาวชนิดา ทองดอนดู่ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 17:54:26]
34 6321373003 นายธนพัต ธนศักดิ์รุ่งโรจน์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 18:04:20]
35 6321373013 นางสาวหทัยชรัตน์ คำภิระแปง 26 กันยายน 2563 [เวลา : 15:06:17]
36 6321373016 นางสาวธารารัตน์ มีจันทร์ 26 กันยายน 2563 [เวลา : 14:34:22]
37 6321373021 นางสาวปรียาภรณ์ ชมวงษ์ 26 กันยายน 2563 [เวลา : 16:24:23]
38 6321375040 นายชาญธาดา ศักดีเมือง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:03:21]
39 6321390045 นางสาวศศิวิมล พันธ์ด้วง 23 กันยายน 2563 [เวลา : 15:34:09]
40 6321390046 นางสาวกรรฐิมา สุธรรมเจริญโชค 23 กันยายน 2563 [เวลา : 15:34:07]
41 6321391036 นางสาวพิชชา พูลเพิ่ม 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:22:46]
42 6321391037 นางสาวพิชชาภา มะโนการ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:30:26]
43 6321394002 นายนิคม เเซ่โค้ว 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:05:02]
44 6321417001 นางสาวรินรดา นวลสอาด 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:10:41]
45 6321802029 นางสาวภัทรารินทร์ วงฮาด 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:18:01]
46 6321802030 นางสาวภัทราพร แจ้งเกษตร 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:40:57]
47 6321802040 นางสาวณิชากานต์ สุขจิตร 19 กันยายน 2563 [เวลา : 15:17:09]
48 6321903061 นายดารวิซ เจ๊ะอาแดร์ 26 กันยายน 2563 [เวลา : 22:46:13]