ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563 รอบเวลา 14.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121296022 นางสาวณัฐกานต์ เครือแวงมล 24 กันยายน 2563 [เวลา : 10:09:05]
2 6181126006 นายสุทธินันท์ กูดอั้ว 21 กันยายน 2563 [เวลา : 12:01:26]
3 6221381001 นางสาวจิราลักษณ์ บุตรราช 26 กันยายน 2563 [เวลา : 13:48:35]
4 6221391084 นางสาวณฐมน ชนะน้อย 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:22:47]
5 6221392044 นายอรรคพล ภู่งามชื่น 25 กันยายน 2563 [เวลา : 15:52:01]
6 6221392045 นายธนากร แสงทอง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 15:53:29]
7 6221392075 นางสาวณัฐนิชา ศรีพานิช 25 กันยายน 2563 [เวลา : 15:54:50]
8 6281163027 นางสาวนิศารัตน์ เพ็งโอ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:10:41]
9 6281166001 นายณัฐกานต์ ก๋องแน่น 21 กันยายน 2563 [เวลา : 20:54:25]
10 6321107013 นางสาวณัฐธิดา มูลมั่ง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:05:35]
11 6321107028 นางสาวธัญรินทร์ ตันสุขเติม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:05:37]
12 6321107058 นางสาวพฤกษา กระแสโสม 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:13:57]
13 6321110044 นางสาวศิรประภา ศรีพอ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 21:09:34]
14 6321123064 นายธนกร เมี่ยงพันธุ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 22:12:59]
15 6321124020 นายเมธาวี เพียรจำ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 16:07:35]
16 6321126051 นางสาวเบญจวรรณ เกิดทอง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 08:58:59]
17 6321126052 นางสาวนภัสรพี แสงทองเกิด 23 กันยายน 2563 [เวลา : 20:38:03]
18 6321126072 นางสาวทิชานันท์ ชูแสงศรี 21 กันยายน 2563 [เวลา : 13:25:04]
19 6321126081 นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 14:26:10]
20 6321147011 นางสาวเจนจิรา ทองละมุล 25 กันยายน 2563 [เวลา : 18:46:08]
21 6321154015 นางสาวสัลมา เทพวารินทร์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:40:31]
22 6321154019 นางสาวปาณิสรา บุญภาค 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:47:47]
23 6321154040 นายศุภกรานต์ จำชาติ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 15:42:06]
24 6321216002 นางสาวอารียา สมานรักษ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:06:07]
25 6321222007 นางสาวพิมประภา ชูเชิด 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:04:36]
26 6321222009 นางสาวสาธิญา มาครีม 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:04:59]
27 6321226001 นางสาวพิมพ์มณี ศรีบุญเรือง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 16:20:40]
28 6321232013 นายจักรกฤษณ์ พิมพ์พา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:06:24]
29 6321251008 นางสาวนูรียะ สุหลง 26 กันยายน 2563 [เวลา : 17:23:18]
30 6321256010 นางสาวอัสมีรา ลีแงดายี 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:13:35]
31 6321283020 นางสาวณัฏฐา ศรีลายอดน้อย 21 กันยายน 2563 [เวลา : 10:24:23]
32 6321283021 นางสาวกุลทรัพย์ ท้าวมะริตย์ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 11:19:56]
33 6321283025 นางสาวนันทิยา กินนะสี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:12:14]
34 6321283041 นางสาวธนัตตา อนันตสุข 22 กันยายน 2563 [เวลา : 19:11:42]
35 6321307021 นายนที หงษ์โม่ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:47:01]
36 6321374064 นายธนภัทร มีเคลือบ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:32:34]
37 6321374068 นางสาวนฤมล อยู่รอด 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:24:40]
38 6321374075 นางสาวอรวรรญา ทิพแสง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:22:25]
39 6321390048 นายณัฐดนัย ปฐมเจริญสุขชัย 25 กันยายน 2563 [เวลา : 15:48:24]
40 6321391071 นางสาวนิตยาภรณ์ โคตรชารี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:13:07]
41 6321392007 นางสาวพรสุภัค สุทธสิงห์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 17:27:47]
42 6321392009 นางสาวสหรัตน์ กลางแก้วกิจ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 22:41:27]
43 6321392022 นายมานะสิทธิ์ เฮงสิริธนะชัย 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:36:14]
44 6321393007 นายปิยนนท์ เต็งเจริญ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 21:02:45]
45 6321413039 นางสาวณัชชา อินทรสุนทร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 22:37:51]
46 6321413041 นายธนกฤต เลิศพิเชฐกุลชัย 25 กันยายน 2563 [เวลา : 14:27:13]
47 6321418024 นายวิศวะ ตรีวิเศษ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 15:09:29]
48 6321419010 นางสาวณภัทร พันโพธิ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:15:51]
49 6321501014 นางสาวนพรัตน์ กะถิน 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:18:37]
50 6321602027 นายเสนา ชูเขียว 26 กันยายน 2563 [เวลา : 20:39:11]