ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563 รอบเวลา 13.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121232021 นางสาวโยษิตา นิธิตาเมธาศักดิ์ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 14:35:47]
2 6121501103 นางสาวประภาพร อัศวภูมิ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 11:23:22]
3 6221211015 นางสาวผานิต ปลื้มใจ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 23:01:31]
4 6221232035 นายสหรัฐ สิมสวัสดิ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:59:14]
5 6221340016 นางสาวสุนิสา จันทขันธ์ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 09:48:05]
6 6221374042 นายทัตเทพ บุญอุปละ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:41:29]
7 6221414045 นางสาวนริศรา เทียมฤทธิ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:29:19]
8 6221418065 นางสาวโชติรส แสนพันธ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 10:22:48]
9 6221418088 นางสาวธารตะวัน พรหมสีดา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:29:22]
10 6281123028 นางสาวชนาภัทร ปุณทรักษ์ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 20:35:05]
11 6321107034 นางสาวจิราพร คชสิงห์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:41:23]
12 6321110001 นางสาวกรรณิกา สิงห์ทอง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 09:10:07]
13 6321110017 นางสาวรุ่งนภา ทองประเสริฐ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 09:12:56]
14 6321110026 นางสาวณัฐพร ท่อนแก้ว 25 กันยายน 2563 [เวลา : 09:10:03]
15 6321110035 นางสาวณัฏฐธิดา ทรงอาวุธ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:18:25]
16 6321125011 นางสาวกมลนิตย์ เงางาม 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:30:14]
17 6321125016 นางสาวสันนิภา อนุกูล 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:30:18]
18 6321125020 นายอะห์หมัด ทิศา 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:32:25]
19 6321126033 นายบุญฤทธิ์ โพธิ์ทอง 20 กันยายน 2563 [เวลา : 23:07:38]
20 6321126049 นางสาววิภาดา เอียดสุย 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:10:12]
21 6321154001 นางสาววนิศา เยสืบเชื้อ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:16:31]
22 6321154021 นางสาวปองกานต์ ใจยะหมู 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:14:18]
23 6321154023 นางสาวจริณทร ยามจีน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:21:52]
24 6321154034 นางสาวจันทกานต์ อุดหนุน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:08:22]
25 6321154036 นายทักษิณ อำพิน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:44:30]
26 6321154041 นายกฤตเมธ กลัดมี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:12:59]
27 6321159008 นางสาวพิมพ์มาดา เงินมาก 25 กันยายน 2563 [เวลา : 08:56:59]
28 6321160008 นางสาวธนพรรณ สรวมศรี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:59:01]
29 6321226022 นางสาวขนิษฐา อะทาโส 21 กันยายน 2563 [เวลา : 10:32:53]
30 6321232002 นายภูมิภัทร์ ศรีเจริญชัยสิทธิ์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:27:31]
31 6321232029 นางสาวฐิติมาภรณ์ เกตุแก้ว 24 กันยายน 2563 [เวลา : 22:08:11]
32 6321256002 นางสาวพรรษา อิ่มแก้ว 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:30:03]
33 6321266024 นางสาวธัญลักษณ์ อ่อนแสง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:55:42]
34 6321283002 นางสาวภัชราภรณ์ แสงจันทร์นวล 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:15:17]
35 6321283003 นางสาวน้ำทิพย์ บุญยิ้ม 21 กันยายน 2563 [เวลา : 21:58:34]
36 6321283005 นายรติพงษ์ น้ำคำ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:25:59]
37 6321283012 นางสาวนิตยา ภักดีงาม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:13:27]
38 6321283014 นางสาวรัตมณี นาคเกตุ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 18:58:45]
39 6321283029 นางสาวพชรพร ธงชัย 22 กันยายน 2563 [เวลา : 12:44:52]
40 6321283040 นายมูนีฟ กะเต๊ะ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 22:28:14]
41 6321307041 นางสาวตักวา เกื้อหลี 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:54:13]
42 6321310035 นายโรจน์ศักดิ์ พุทธศรี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:24:54]
43 6321310048 นายปุญญพัฒน์ เยี่ยมสวัสดิ์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 02:01:21]
44 6321390004 นายวิชยา บุญค้ำ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:47:05]
45 6321391072 นางสาววีนัส วินิจฉัยกุล 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:20:21]
46 6321391073 นางสาวรุจิรา นาแซง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:28:07]
47 6321802051 นางสาวชนฎา ฉิมแฉ่ง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 08:09:17]
48 6321802052 นางสาวภัทรภรณ์ เถื่อนคำเฮือง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:27:08]
49 6321802058 นางสาววิมลภรณ์ ช่วยหมู 21 กันยายน 2563 [เวลา : 08:09:37]
50 6321903057 นายวิศรุต โตนวล 20 กันยายน 2563 [เวลา : 23:07:37]