ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563 รอบเวลา 11.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 51 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121340059 นางสาวพนัชกร งามดี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:48:02]
2 6121501003 นางสาวพิมพ์พร สร้างนานอก 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:57:04]
3 6121501028 นางสาวสุธิตา ย่อมมี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:21:59]
4 6121501053 นางสาวชลธิชา ท้าวปูตา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:57:11]
5 6221340079 นางสาวณัฐพร รักมน 22 กันยายน 2563 [เวลา : 18:32:08]
6 6221374006 นายโรจนศักดิ์ นรินทร์รัตน์ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 13:38:37]
7 6221374036 นายวรพล นามประมา 22 กันยายน 2563 [เวลา : 14:44:21]
8 6221418086 นายธเนธ ปัญญานนท์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 13:09:30]
9 6221501065 นางสาวกิตติยา ลุ่งเป้า 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:49:53]
10 6281166034 นางสาวอัจฉราพร พ่อพิลา 22 กันยายน 2563 [เวลา : 13:30:09]
11 6321115002 นางสาวปาริชาติ อรัญทอง 19 กันยายน 2563 [เวลา : 21:28:23]
12 6321115024 นางสาวพิมพ์ลภัส เยาวลักษณ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:22:13]
13 6321123002 นางสาวณัฐธิดา กองยอด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:50:05]
14 6321123059 นางสาวจิรสุดา จันทร์หอม 21 กันยายน 2563 [เวลา : 16:50:16]
15 6321124078 นางสาวชนิดา งามดี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:51:58]
16 6321126031 นางสาวทิพธัญญา กันเมือง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:51:22]
17 6321126032 นางสาวพรชิตา พรมกสิกร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:35:27]
18 6321126043 นายสิทธิกร บุญรอด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:43:28]
19 6321126053 นายทศพร อเนกธนโรจน์กุล 20 กันยายน 2563 [เวลา : 17:33:21]
20 6321159011 นางสาวภัทรวดี ประสมพงษ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:10:35]
21 6321165022 นายยะยา ลาเตะ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:15:59]
22 6321165050 นายคเณศวร วงษ์เหมือน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:19:36]
23 6321216001 นางสาวสาวิตรี หาญนาแซง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 00:13:27]
24 6321256008 นางสาวนูรอามีรา เปาะโกะ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 11:56:16]
25 6321256016 นางสาวขวัญหทัยชนก สดใส 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:16:01]
26 6321283004 นางสาวรุ่งทิวา แจ่มศิริ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:59:18]
27 6321283006 นายธนาวิน จุลมุสิก 23 กันยายน 2563 [เวลา : 22:08:11]
28 6321307090 นายพิชัยภูษิต คำจันดา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 18:36:30]
29 6321307091 นางสาวนูรูลอัสมา มูฮามา 22 กันยายน 2563 [เวลา : 19:39:49]
30 6321310043 นางสาวสริวรรณ์ บุญทอง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:49:10]
31 6321340076 นางสาวอนงค์นาถ พวงผกา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 20:34:25]
32 6321390003 นางสาวสุพัตรา สอนเกตุ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 22:06:29]
33 6321391022 นางสาวเรือนขวัญ ทองสิทธิ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:27:43]
34 6321391024 นางสาวพรนภา เกตเจริญ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:25:03]
35 6321391069 นางสาวจิติมา มาสม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 19:39:16]
36 6321418029 นายวรากร พันเห่ง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:22:35]
37 6321418041 นางสาวกนกวรรณ แก้วสีนวน 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:33:22]
38 6321418070 นางสาวอารีญา คนสนิท 23 กันยายน 2563 [เวลา : 14:12:06]
39 6321501031 นางสาวธนัญดา รองแก้ว 19 กันยายน 2563 [เวลา : 19:44:03]
40 6321701010 นายธุวชิต โสดา 20 กันยายน 2563 [เวลา : 12:54:17]
41 6321701011 นางสาวภาวิณี พิมพารัตน์ 20 กันยายน 2563 [เวลา : 12:33:39]
42 6321701024 นายพีระพงษ์ เสนีย์โสตร 23 กันยายน 2563 [เวลา : 12:12:23]
43 6321802001 นางสาวสหฤทัย ศรีบูรณพิทักษ์ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 11:00:27]
44 6321802005 นายนวพล มานะชัย 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:45:07]
45 6321802008 นางสาวสุดารัตน์ สระสิทธิ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 14:48:42]
46 6321802009 นางสาวนิตยา คำอ่อนสา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:36:52]
47 6321802019 นางสาวปณิตา เปรมปรี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:50:59]
48 6321802025 นางสาวพรพรรณ ศรีหิรัญ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 14:23:05]
49 6321802026 นางสาวนูฮาพีซะฮ์ หวังผล 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:44:16]
50 6321802027 นางสาวเปมิกา แซ่หลี 23 กันยายน 2563 [เวลา : 18:49:45]
51 6321903037 นางสาวอารยา ถนอมเมือง 23 กันยายน 2563 [เวลา : 18:07:48]