ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563 รอบเวลา 10.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121418008 นางสาวจุฑามาศ บุญมี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 09:28:37]
2 6181123006 นายปัณณทัต ช่วยพรหม 23 กันยายน 2563 [เวลา : 18:59:48]
3 6221373011 นางสาวนันทิชา ขันเงิน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:05:59]
4 6221374066 นางสาวนุสรา หล่อเหลี่ยม 23 กันยายน 2563 [เวลา : 14:19:40]
5 6221374068 นางสาวฐิติมา แสงสว่าง 23 กันยายน 2563 [เวลา : 15:00:17]
6 6221392031 นางสาววรรณภา ภานุวงษ์ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 20:10:02]
7 6221392054 นางสาวณภัสษร บุญทองแพง 22 กันยายน 2563 [เวลา : 11:37:05]
8 6221414013 นางสาวนภรรษศร กว่างกระโทก 22 กันยายน 2563 [เวลา : 15:26:44]
9 6221418054 นางสาวอุลัยพร เปลี่ยมจันทร์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 11:54:08]
10 6281165075 นายอภิวัฒน์ เขาบาง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:08:44]
11 6321110015 นางสาวปณิธิ ชูแสงศรี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:44:40]
12 6321115001 นางสาวพรรณวษา สมสอน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:36:13]
13 6321115008 นางสาวเสาวณี หมู่มาก 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:40:08]
14 6321115009 นางสาวจิตติมา ธรรมประเสริฐ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:59:45]
15 6321115011 นางสาวจิระณัฐดา วิเชียรวงค์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:33:44]
16 6321115012 นางสาวธารารัตน์ ขันอาษา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:35:44]
17 6321115016 นางสาวอารียา วรรณสา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 21:53:41]
18 6321115019 นางสาวพรรณวดี วิละแสง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 21:14:21]
19 6321115020 นางสาวฮุสนา ยา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 17:20:36]
20 6321115021 นายอับดุลฮาดีย์ แวโต 22 กันยายน 2563 [เวลา : 08:58:43]
21 6321115022 นางสาวนฤมล หลุ่มใส 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:33:44]
22 6321115023 นางสาวภัททิยา ทุมมี 25 กันยายน 2563 [เวลา : 00:21:00]
23 6321115026 นางสาวพันมณี ศรีภักดี 21 กันยายน 2563 [เวลา : 20:58:20]
24 6321123048 นางสาวปวัณรัตน์ รอดเสน 21 กันยายน 2563 [เวลา : 15:50:13]
25 6321123051 นางสาววริศรา จิตรหลัง 20 กันยายน 2563 [เวลา : 23:10:25]
26 6321123053 นางสาวนูรตัสกิน สะตี 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:56:00]
27 6321123054 นางสาวณัฐชยา นิ่มนวล 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:04:59]
28 6321123056 นางสาวธารารัตน์ เจริญพันธ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:01:57]
29 6321123067 นางสาววรีรัตน์ เกตุกัน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:15:21]
30 6321123068 นางสาวนิตยา มุงธิสาร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:38:48]
31 6321123084 นายลุกมาน สะมะแอ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:52:12]
32 6321126008 นายโชตนาการ สาทิพจันทร์ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 16:11:51]
33 6321126016 นางสาวปรีดาพร ชาญพลกรัง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:22:56]
34 6321126022 นางสาวชัญญานุช โป๊ฟ้า 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:12:03]
35 6321159003 นางสาวรังสินี ดำแจ่ม 19 กันยายน 2563 [เวลา : 17:23:00]
36 6321165003 นายนันทวุฒิ สุขขำ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:26:26]
37 6321165004 นายโสตถิพันธ์ ราชกิจจา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:25:16]
38 6321165014 นางสาวพัชราภา หลีกพาล 20 กันยายน 2563 [เวลา : 11:01:45]
39 6321165034 นางสาวรอยพิมพ์ ศรีชะตา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:47:26]
40 6321165077 นายคามินท์ ยะตุ้ย 23 กันยายน 2563 [เวลา : 09:29:13]
41 6321256012 นางสาวอรนิภา จันทร์หอม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:51:28]
42 6321256015 นางสาวอันธิกา บุญยะโพธิ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:51:28]
43 6321292001 นายศุภชัย ลายหยก 21 กันยายน 2563 [เวลา : 22:22:59]
44 6321307009 นางสาวสุพรรษา ระงับภัย 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:24:43]
45 6321375039 นายธิวาส อาจหาญ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:39:24]
46 6321701021 นางสาวรุ่งไพลิน เตชะนันท์ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 15:42:36]
47 6321701023 นางสาวฮาซาน๊ะ กิ้มเส้ง 20 กันยายน 2563 [เวลา : 15:22:58]
48 6321701028 นางสาวจุฑามาศ หนอสิงหา 19 กันยายน 2563 [เวลา : 23:40:24]
49 6321701030 นางสาวรุจณา หนูปล้อง 19 กันยายน 2563 [เวลา : 23:43:27]
50 6321903060 นางสาวกชกร สีสืบ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 22:24:02]