ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563 รอบเวลา 09.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121355004 นายก้องกมล จันทร์เดิม 25 กันยายน 2563 [เวลา : 08:56:26]
2 6181110044 นางสาวเจริกา สังข์แก้ว 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:59:37]
3 6181114004 นางสาวจุฑามาศ บัวสะอาด 23 กันยายน 2563 [เวลา : 14:50:00]
4 6221307047 นางสาวกัญญารัตน์ ทวีค้ำคูณ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:26:36]
5 6221373019 นางสาวฐาปนี เจริญยิ่ง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 07:57:41]
6 6221373021 นายจิรายุ สว่างวัฒนรัตน์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:54:39]
7 6221373070 นายสรวิชญ์ วีระชัยกุล 19 กันยายน 2563 [เวลา : 14:30:20]
8 6221903016 นายสาวิช วงศ์สง่า 19 กันยายน 2563 [เวลา : 12:24:16]
9 6281163004 นางสาวนวภรณ์ ขุนพรมมา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 22:46:49]
10 6321107022 นางสาวสิตรา ผลวัฒน์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 09:19:38]
11 6321110032 นางสาวจิราพร เหลี่ยมมณี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:43:52]
12 6321110043 นายเมธี ศิริมงคล 22 กันยายน 2563 [เวลา : 16:30:16]
13 6321110047 นายอารียะ แสงพันตา 19 กันยายน 2563 [เวลา : 16:25:30]
14 6321110054 นางสาวธนพร อุระวัฒน์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:53:25]
15 6321110059 นางสาววรุราภรณ์ แสนนอก 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:50:17]
16 6321113001 นางสาวจารุวรรณ กุมกาญจนะ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:09:24]
17 6321113003 นางสาวนภัสวรรณ วงษ์ถม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:52:00]
18 6321113004 นางสาวปวีณา พวงมะลิ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:57:34]
19 6321113007 นางสาวอินทิรา คำธาตุ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:04:49]
20 6321126006 นางสาวกาญจนาภรณ์ นามมั่น 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:47:37]
21 6321126013 นางสาวเมทิณี วงค์ประเทศ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:12:40]
22 6321126015 นายอมร สีเคน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:23:18]
23 6321126050 นางสาววรรณพา ชัยยะสิทธิกุล 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:46:58]
24 6321126056 นางสาวชญาณี ราตรีพฤกษ์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:19:36]
25 6321226015 นางสาวปวีร์รตา พิชญะศักดินนท์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:47:24]
26 6321226016 นางสาวพิมพ์มาดา นุชผดุง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:21:02]
27 6321226017 นางสาวกุลนันท์ เทศสมบูรณ์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 16:03:13]
28 6321226024 นายปพนสรรค์ กิ่งแก้ว 24 กันยายน 2563 [เวลา : 19:26:56]
29 6321232031 นางสาวธัญสินี มีมาก 21 กันยายน 2563 [เวลา : 07:54:19]
30 6321251001 นางสาวสุดารัตน์ แผ้วตัน 25 กันยายน 2563 [เวลา : 08:37:46]
31 6321251003 นายศิสกะ โตแก้ว 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:51:56]
32 6321251005 นางสาวสิริยากร รัตนะอยวิโรจน์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:53:58]
33 6321266008 นางสาวจิดาภา จ้อยสำเภา 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:52:58]
34 6321290015 นางสาวศรมณีย์ เกิดมีวงศ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:47:54]
35 6321307035 นางสาวโฉมชบา คำเคน 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:16:29]
36 6321307042 นางสาวกุลณัฐ มีชัย 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:33:30]
37 6321307072 นายสุวิจักขณ์ กล้าหาญ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:16:02]
38 6321307089 นางสาวแพรวเพ็ชร ภู่สงค์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:02:25]
39 6321355011 นางสาวสุวรรณี ลิเครือ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 12:15:03]
40 6321390005 นางสาวอารยา แม้นญาติ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:57:10]
41 6321390006 นายมงคล สังข์ทอง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:55:08]
42 6321391051 นางสาวณัฐนันท์ สุดโต 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:22:09]
43 6321418013 นางสาวกุลสิริ โชติชัย 22 กันยายน 2563 [เวลา : 13:55:08]
44 6321418016 นางสาวณัฐชา เพ็งบุญมา 22 กันยายน 2563 [เวลา : 09:23:52]
45 6321701035 นางสาววรลักษณ์ จันทนุช 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:55:38]
46 6321802007 นางสาวสุกัญญา สิทธิเดช 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:34:36]
47 6321802022 นางสาวสุไฮนีย์ กาจิ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 08:55:09]
48 6321802032 นายมะอารีฟ มะลี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 19:30:14]
49 6321802041 นางสาวนุรฟา ตีมุง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:40:35]
50 6321903033 นางสาวฐิติมา ประสาทสิน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:37:52]