ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563 รอบเวลา 14.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121501077 นางสาวชญาภา ศรีคำมี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:13:48]
2 6121501078 นางสาวสุทธิดา สุมี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:13:37]
3 6181123051 นางสาวกชมน ฤทธิแสง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:22:35]
4 6181123055 นางสาวแก้วตา สิติธีรพันธุ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:19:30]
5 6181123057 นางสาวปิยวรรณ กุลสวน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:20:18]
6 6181126040 นายเบญจพล สุจันทร์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:57:15]
7 6221225011 นางสาวโศพิชญ์ชา ไชยโคตร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:42:29]
8 6221340039 นางสาวขวัญจิรา โมกหอม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:47:06]
9 6221340052 นางสาวอริยาภรณ์ จันทร์พงศ์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 22:46:57]
10 6281118006 นางสาวกษมา ทองสุทธิ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:22:37]
11 6321105005 นางสาวผกามาศ มะโนปราง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:23:01]
12 6321107016 นางสาวนุชนาถ หาญบุรุษ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:26:30]
13 6321123024 นางสาวนภัสศร ศรีคุณฮาด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:05:52]
14 6321123050 นางสาวกิตติธารา ปล้องนิราศ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 12:51:03]
15 6321124021 นางสาวจิราวรรณ ดวงพิลา 20 กันยายน 2563 [เวลา : 08:07:13]
16 6321124023 นายธีระศักดิ์ สมบัติวงศ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:26:13]
17 6321124038 นางสาวอภัทชา ขาวสุด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 10:15:09]
18 6321124039 นางสาวนุจรินทร์ เพ็ชรบุญ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 10:15:12]
19 6321124043 นางสาวนันทิชา มานะตระกูล 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:10:29]
20 6321124050 นางสาวกมลชนก แวงวัน 20 กันยายน 2563 [เวลา : 10:00:36]
21 6321126029 นายพงศกร เพ็ชรกาศ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:46:10]
22 6321126065 นางสาวอาทิตฐิยา เอ่งฉ้วน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:04:07]
23 6321126067 นางสาวพรพรม ภควา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:18:20]
24 6321126079 นางสาวนาเดีย ยูโซ๊ะ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:58:40]
25 6321163013 นางสาวแก้วกาญจน์ ผุดผา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:20:02]
26 6321256009 นายนิรุสลัน แวหะมะ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:14:48]
27 6321266012 นางสาวปวีณ์นุช หาญวิชัย 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:03:51]
28 6321310037 นางสาวกนกวรรณ เพชรานนท์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:06:17]
29 6321310038 นายประกิจ ยาเลิศ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:59:29]
30 6321310040 นางสาวนภัสสร กองพันธ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 19:34:36]
31 6321340006 นางสาววันชลี กะระมหันต์ 20 กันยายน 2563 [เวลา : 19:02:18]
32 6321340026 นางสาวปานรดา สีกะชา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:19:07]
33 6321340037 นางสาวจุฑามาศ ชูศรีหะรัญ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 21:49:37]
34 6321355018 นางสาวกัญญาณัฐ คุ้มสิงสัน 19 กันยายน 2563 [เวลา : 12:00:57]
35 6321355021 นางสาวมาริสา ดวงศรี 19 กันยายน 2563 [เวลา : 20:26:49]
36 6321358006 นายระพีพันธ์ เกาะสมัน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:26:43]
37 6321358017 นายฮำหมัดฮาฟิส สะแปอิง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:25:39]
38 6321358020 นางสาวชฎารัตน์ ชูจันทร์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:05:24]
39 6321358031 นางสาวไซบีร่า เจริญฤทธิ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:19:27]
40 6321374045 นางสาวกิตติมา สุพรรณจนาภพ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 11:15:53]
41 6321374051 นางสาวกัลยกร บุดดา 19 กันยายน 2563 [เวลา : 11:24:31]
42 6321390041 นายอาทิตย์ เกาะเสือ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:41:31]
43 6321391047 นางสาวพิมพ์วิภา ตู้สะกาด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 19:45:18]
44 6321391060 นางสาวดารนาถ ฤกษ์จำนง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:20:09]
45 6321391065 นางสาวเบญจรัตน์ แสงณรงค์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:08:24]
46 6321394004 นางสาวศศิประภา ลำไพเราะ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 19:12:16]
47 6321413068 นางสาวณภัสสรณ์ วสันต์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:12:11]
48 6321501011 นางสาวนัฐกานต์ ก้อนเเก้ว 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:03:00]
49 6321501016 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองสกุล 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:03:01]
50 6321802037 นางสาวอารีรัตน์ เจริญสุข 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:52:41]