ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563 รอบเวลา 13.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6221358026 นางสาวปาลิตา ชัยบุตร 22 กันยายน 2563 [เวลา : 11:30:41]
2 6281147037 นายอวิรุทธ์ วิชาดี 21 กันยายน 2563 [เวลา : 18:52:40]
3 6281165064 นายวณัฐพงศ์ จูมกุมาร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 10:42:08]
4 6281166011 นายสุรพงษ์ โคตรแก้ว 22 กันยายน 2563 [เวลา : 13:56:07]
5 6321105010 นายธนกฤต ลิ้นทอง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:48:29]
6 6321105020 นางสาวพัณณิตา พิมพ์แต้ม 21 กันยายน 2563 [เวลา : 12:16:44]
7 6321105023 นางสาวพิทยารัตน์ เอี่ยมอ่อง 23 กันยายน 2563 [เวลา : 21:54:55]
8 6321107001 นางสาวดารารัตน จันทร์เจริญ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:04:56]
9 6321107030 นางสาวภัทราภรณ์ เศียรอุ่น 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:36:28]
10 6321112009 นางสาวภัทราภรณ์ สุดศรี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:34:23]
11 6321123008 นางสาวกาญจนา ขวัญรอด 21 กันยายน 2563 [เวลา : 17:31:48]
12 6321123026 นางสาวสุภาภรณ์ แสงสุพรรณ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 17:42:14]
13 6321123040 นางสาวเทียนทอง วอนสุข 21 กันยายน 2563 [เวลา : 17:29:42]
14 6321124002 นางสาวตรีรัตน์ จุติประภาค 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:49:13]
15 6321124022 นางสาวอลิษา เพ็งโฉม 23 กันยายน 2563 [เวลา : 12:30:08]
16 6321124025 นางสาวสุณัตญา เต้าทอง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:11:40]
17 6321126068 นายณัฐวิชช์ ทองสืบ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:17:16]
18 6321154002 นางสาวพรหมพร มั่นยืน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:07:02]
19 6321160011 นางสาวนารีซัน บือโต 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:52:04]
20 6321163021 นางสาวอังค์วรา สันโด 21 กันยายน 2563 [เวลา : 10:21:46]
21 6321290002 นางสาวสุพัชชา ทรงพิมพ์ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 14:20:10]
22 6321307071 นางสาวกฤติยาณี กาวีจันทร์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:45:36]
23 6321307076 นางสาวชฎานันท์ หยงสตาร์ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 19:20:13]
24 6321307084 นายธรรมนูญ ฉวีวงค์ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 15:20:38]
25 6321310039 นางสาวธัญรัตน์ ตันสุขเติม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:10:09]
26 6321340003 นางสาวธัญชนก บึงแก้ว 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:56:40]
27 6321340007 นางสาววีนัสรา ดวงสิน 21 กันยายน 2563 [เวลา : 12:11:16]
28 6321340008 นางสาววราภรณ์ สว่างภพ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 12:17:49]
29 6321340011 นางสาวณัฐธิดา แดงชนะ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:38:25]
30 6321340014 นางสาวรุ่งนภา ไชยโชติ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:19:02]
31 6321340031 นางสาวบัวชมพู วงษ์คำจันทร์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:59:09]
32 6321358022 นางสาวอุรัสยา มะนิ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 14:03:40]
33 6321358037 นางสาวรัตติกาล เหมล้วน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:51:35]
34 6321381003 นางสาวปนัดดา อินทรชิตร 22 กันยายน 2563 [เวลา : 23:58:25]
35 6321390002 นางสาวศศิประภา น้ำหวาน 20 กันยายน 2563 [เวลา : 18:01:58]
36 6321390015 นางสาวจิริยา แรงทอง 23 กันยายน 2563 [เวลา : 08:50:51]
37 6321390016 นางสาววรัญญา จันทร์ผ่อง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 13:11:19]
38 6321390017 นางสาวณัฐธิดา เตี๊ยะเหม็ง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 13:14:34]
39 6321392038 นายภาคภูมิ กระพันธ์เขียว 23 กันยายน 2563 [เวลา : 20:47:14]
40 6321413037 นางสาวจันทนี อังสุโชติ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 00:18:38]
41 6321413048 นางสาวสุชานุช ตัญภิญโญ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 18:33:27]
42 6321418004 นางสาวธัญมน เปาจีน 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:23:12]
43 6321418006 นางสาววิภาวนี แก้วกูล 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:59:30]
44 6321903002 นางสาวศิริขวัญ เกษม 19 กันยายน 2563 [เวลา : 21:19:48]
45 6321903003 นางสาวปวีณรัตน์ ดิลกดำรงรัตน์ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 11:47:56]
46 6321903004 นายเจษฎาภรณ์ ประเสริฐศรี 19 กันยายน 2563 [เวลา : 21:15:52]
47 6321903022 นายพงศธร บุญสร้าง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 15:35:12]