ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563 รอบเวลา 11.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121211005 นางสาวรัมภ์รดา เจตนะ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 22:50:18]
2 6121211018 นางสาวเจนจิรา ศรีฟองจันทร์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 22:50:08]
3 6121392030 นางสาวชวัลรัตน์ นราฤทธิ์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:02:33]
4 6221358023 นายสมบูรณ์ ศรีสอาด 23 กันยายน 2563 [เวลา : 14:02:44]
5 6221374067 นางสาวปริยากร เพิ่มศรี 23 กันยายน 2563 [เวลา : 14:30:31]
6 6221375034 นายทักษ์ดนัย เบ้ามา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 22:07:38]
7 6281126014 นางสาวนริศรา รอดคร้าม 21 กันยายน 2563 [เวลา : 09:46:09]
8 6321107005 นายอานนท์ ศิริคำ 20 กันยายน 2563 [เวลา : 16:53:44]
9 6321107031 นางสาวสุวณี รัตนะทองมา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:24:09]
10 6321107037 นางสาวนูรียา ตาบาซา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:13:04]
11 6321107051 นางสาวนิยดา ปิโยบล 19 กันยายน 2563 [เวลา : 17:22:21]
12 6321110010 นางสาววริศรา ชาลี 19 กันยายน 2563 [เวลา : 16:36:11]
13 6321110018 นางสาวภิราวรรณ บุทฤทธิ์ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 16:19:16]
14 6321123029 นางสาวธนัชชา มโนวรรณ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 18:49:22]
15 6321124049 นางสาวนิตา สงประเสริฐ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:34:52]
16 6321124057 นางสาวนูรตัสนิม มาหะ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 12:03:54]
17 6321124082 นายอานุภาพ หวังผล 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:32:47]
18 6321125024 นางสาวจิราวรรณ ทองจรรยา 19 กันยายน 2563 [เวลา : 10:42:12]
19 6321159012 นางสาวศศิธร วรรณสอน 19 กันยายน 2563 [เวลา : 17:10:15]
20 6321163008 นางสาววรัญญา แซ่ใช้ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 00:27:52]
21 6321163019 นายโยธิน อินทรา 20 กันยายน 2563 [เวลา : 22:44:26]
22 6321222004 นางสาวศศิธร ปุริโสชโย 20 กันยายน 2563 [เวลา : 19:55:50]
23 6321222010 นายณัฐวุฒิ เขมะรังสี 20 กันยายน 2563 [เวลา : 19:52:22]
24 6321281008 นางสาวมัลณิกา ช่วยบำรุง 19 กันยายน 2563 [เวลา : 20:43:29]
25 6321283016 นางสาวบุษกร แสนดี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:33:19]
26 6321283017 นางสาววิยะดา ดีมัน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:24:50]
27 6321283038 นางสาวกรรณิกา เซี่ยงฉิน 21 กันยายน 2563 [เวลา : 13:33:54]
28 6321340043 นางสาวนัทวดี ทุมธารา 23 กันยายน 2563 [เวลา : 19:23:44]
29 6321340045 นางสาวสายธาร ชัยประคองชีพ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:15:23]
30 6321340050 นายวิริยะ รสเสือ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 11:08:40]
31 6321340056 นายกฤษฎา ดอนเกษม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:15:23]
32 6321340059 นางสาวพิยดา บุญมี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:58:17]
33 6321340064 นางสาวสลิลทิพย์ ยุกตานนท์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:20:30]
34 6321340082 นางสาวอัญธิชา เรืองวิลัย 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:28:48]
35 6321374066 นายเฉลิมชัย บุญชุม 21 กันยายน 2563 [เวลา : 20:32:21]
36 6321374084 นางสาวปัณฑิตา มากแป้น 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:42:57]
37 6321392001 นางสาววิจิตรา ปินตายอด 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:18:08]
38 6321412013 นางสาวทิตินันท์ โต๊ะมีเลาะ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 20:06:58]
39 6321414032 นายอนิรุทร์ กลิ่นถือศีล 19 กันยายน 2563 [เวลา : 20:34:38]
40 6321418030 นางสาวขวัญนภา ประมาถา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 18:36:35]
41 6321501004 นางสาวจิราภรณ์ กำหรัด 25 กันยายน 2563 [เวลา : 15:12:07]
42 6321501032 นางสาวธิดาภรณ์ ชัยนาม 19 กันยายน 2563 [เวลา : 19:17:40]
43 6321501047 นางสาววิชสุฑา แสงจันทร์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:03:10]
44 6321602012 นางสาวศิริลักษณ์ จงเอี้ยง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 01:40:48]
45 6321701013 นางสาวกุลธิดา คล้ายวงศ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:33:01]
46 6321701025 นางสาวศศิวิมล อินทร์เรือง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:36:56]
47 6321802020 นางสาวนดา ศรีสอาด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 09:20:44]
48 6321802059 นางสาวพัชศิรินญา บริคุต 19 กันยายน 2563 [เวลา : 20:47:00]
49 6321903035 นางสาวพรนภา สวนทอง 19 กันยายน 2563 [เวลา : 17:41:51]