ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563 รอบเวลา 10.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121802025 นางสาวปิ่นอนงค์ บ่อชน 22 กันยายน 2563 [เวลา : 15:16:26]
2 6121802027 นางสาวปฐมาวดี ศรีแก้ว 22 กันยายน 2563 [เวลา : 15:15:02]
3 6221225007 นางสาวน้ำเพชร วิทยา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 20:56:28]
4 6221903040 นางสาวศิริรักษ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 19:25:00]
5 6281125003 นายนรินทร์ อยู่มั่น 22 กันยายน 2563 [เวลา : 21:26:36]
6 6321105021 นางสาวปิยวรรณ ปราบด้วง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:53:17]
7 6321105035 นางสาวนฤมล เจริญภักดี 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:23:57]
8 6321107033 นางสาวจิณณา นกเนื่อง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 16:07:38]
9 6321107050 นางสาวรินดา จอมศรี 19 กันยายน 2563 [เวลา : 12:20:25]
10 6321107053 นางสาวสุนันท์ พลเยี่ยม 20 กันยายน 2563 [เวลา : 10:59:46]
11 6321107054 นางสาวสุมาลี ศรีหาคุณ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 16:24:27]
12 6321107056 นางสาวจันทร์ลดา ช้างปุก 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:18:04]
13 6321107059 นางสาวหยาดฟ้า คำสิงห์ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 12:06:25]
14 6321107061 นางสาววิศะรุตา สงวนสัตย์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 16:17:10]
15 6321112005 นางสาวเพ็ญนภา ธรรมนาม 19 กันยายน 2563 [เวลา : 12:06:53]
16 6321124051 นางสาวอัรฟานี เด็ง 22 กันยายน 2563 [เวลา : 18:05:36]
17 6321124054 นางสาวฟัสลีนาร์ ยูโซ๊ะ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 11:07:43]
18 6321124056 นางสาวพัฒนาวดี ไร่วิบูลย์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:37:42]
19 6321124067 นางสาวอีนาส มิสุแท 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:43:58]
20 6321124084 นางสาววนิดา หามะ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 11:09:13]
21 6321125007 นางสาวสุธิมา ผุดผ่อง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 16:32:17]
22 6321125008 นางสาวฐิติรัตน์ เฮงประเสริฐ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 19:29:02]
23 6321125009 นางสาวไลลา แจ้งรู้สุข 21 กันยายน 2563 [เวลา : 16:43:28]
24 6321125010 นางสาวธีรนุช แผ่นพงษ์ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 21:25:19]
25 6321125014 นางสาววริตตา บุญสรรค์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 16:21:41]
26 6321125018 นางสาวธนภรณ์ บัวสุวรรณ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 09:50:25]
27 6321163039 นางสาวปนัดดา แก้วพันธ์ 20 กันยายน 2563 [เวลา : 14:04:31]
28 6321207001 นางสาวปรินทร พึ่งกุศล 19 กันยายน 2563 [เวลา : 20:43:41]
29 6321256013 นางสาวยัสมีน หมัดลิหมีน 22 กันยายน 2563 [เวลา : 12:23:50]
30 6321256018 นางสาวนูรีฮัน คาวาจิ 20 กันยายน 2563 [เวลา : 07:48:17]
31 6321256025 นางสาวมาฮายาตี เจ๊ะอุมา 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:03:43]
32 6321256026 นางสาวซารีฟะห์ แวเงาะ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 19:00:46]
33 6321304004 นางสาวอรนลิน จันทวงษ์ 20 กันยายน 2563 [เวลา : 23:57:44]
34 6321307030 นางสาวนุชจรินทร์ โภคผลเจริญดี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:04:58]
35 6321307044 นายฐาปนา รุดเครือ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:21:28]
36 6321307047 นางสาววรรณษา สืบโสตร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 10:44:27]
37 6321307051 นางสาวพัชนิดา สวัสดี 19 กันยายน 2563 [เวลา : 15:00:10]
38 6321340044 นางสาวเพ็ญศิริ ระฆังทอง 22 กันยายน 2563 [เวลา : 21:56:36]
39 6321340048 นางสาวธัญวรัตน์ เอียดคง 22 กันยายน 2563 [เวลา : 22:32:10]
40 6321340052 นางสาวธัญญาภรณ์ ฉายาภักดี 21 กันยายน 2563 [เวลา : 17:26:26]
41 6321340069 นางสาวพร้อมเดือน วีระศักดิ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:26:31]
42 6321358019 นางสาวกุลธิดา ผ่องใส 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:38:56]
43 6321375021 นายสุรเชษฐ์ อินจันทร์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 22:24:35]
44 6321391053 นางสาวสลิลทิพย์ อักษรนำ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:16:41]
45 6321392008 นางสาวชลนิภา สุริทัย 19 กันยายน 2563 [เวลา : 19:29:13]
46 6321412007 นายปวีร์รัฐ กฤศศิรเศรษฐ์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 17:10:52]
47 6321418019 นางสาวพลอยมณี ถ่อแก้ว 22 กันยายน 2563 [เวลา : 18:59:46]
48 6321418022 นางสาวปิยรินทร์ ปวงเตชะ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 22:38:26]
49 6321418065 นางสาวปัญญาพร เกียรติประชา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:25:48]
50 6321802050 นางสาวสุนันทา ทิพย์อักษร 19 กันยายน 2563 [เวลา : 22:10:05]