ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563 รอบเวลา 09.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6181110058 นางสาวพิมพิลัย ชัยรักษ์ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 16:51:01]
2 6181124068 นางสาวสิราวรรณ พุทธชาติ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:56:46]
3 6221301020 นางสาวศิโรรัตน์ ขุนอินทอง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 10:25:23]
4 6221307063 นางสาวเกศแก้ว เอี่ยมสกุล 21 กันยายน 2563 [เวลา : 12:14:18]
5 6221374001 นายพัฒนะชัย เอี่ยมนาคา 22 กันยายน 2563 [เวลา : 14:00:30]
6 6221392046 นายสุรศักดิ์ สามเมือง 22 กันยายน 2563 [เวลา : 16:00:46]
7 6221903004 นางสาวธิดารัตน์ มาเกิน 21 กันยายน 2563 [เวลา : 20:35:02]
8 6281113019 นางสาวบุญชนิต สถิตยชน 21 กันยายน 2563 [เวลา : 15:08:12]
9 6281124017 นางสาวปิยธิดา สันทับทิม 25 กันยายน 2563 [เวลา : 13:27:40]
10 6281126015 นางสาวธัญญาภรณ์ แจ่มกระจ่าง 21 กันยายน 2563 [เวลา : 16:02:42]
11 6281126017 นางสาวกนกวรรณ สีลาโพธิ์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 09:44:02]
12 6321105001 นางสาวมนฤดี เพ็งคุณ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:07:16]
13 6321105003 นางสาวมริสา รุ่งอสุรินทร์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 13:46:36]
14 6321105012 นางสาวสิรภัทร ศรีบางน้ำชล 21 กันยายน 2563 [เวลา : 02:02:46]
15 6321105013 นายภคิน ภูน้ำเย็น 21 กันยายน 2563 [เวลา : 02:05:13]
16 6321105037 นางสาวสุฎารัต ชูทอง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:03:30]
17 6321110020 นายธนพล แขวงแก้ว 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:56:54]
18 6321112002 นายสุทัศน์ ทองใบใหญ่ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 16:23:18]
19 6321115028 นางสาวพรรณิภา สีสด 22 กันยายน 2563 [เวลา : 13:28:30]
20 6321123007 นางสาวแว่นแก้ว ดีน้อย 22 กันยายน 2563 [เวลา : 13:01:45]
21 6321123036 นายพัทธดนย์ แก้วพรม 22 กันยายน 2563 [เวลา : 12:26:40]
22 6321123057 นางสาวธัญพิชา พื้นผา 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:11:23]
23 6321123073 นางสาวอาดีน่า มูเก็ม 21 กันยายน 2563 [เวลา : 20:08:26]
24 6321124055 นางสาวจันทกานติ์ ศรีนิ่ม 22 กันยายน 2563 [เวลา : 19:32:06]
25 6321124066 นางสาวสุนิตา คำภางาม 20 กันยายน 2563 [เวลา : 09:51:20]
26 6321124077 นายหัตถ์ชนก บูรณะ 19 กันยายน 2563 [เวลา : 13:26:42]
27 6321126041 นางสาวชลธิชา ผลดี 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:04:02]
28 6321163025 นายตรัทเศศ แย้มพลาย 20 กันยายน 2563 [เวลา : 20:22:12]
29 6321163032 นางสาวอรอริญ กิจถาวรวุฒิกุล 26 กันยายน 2563 [เวลา : 23:40:41]
30 6321163035 นายวีรพงษ์ อำพล 20 กันยายน 2563 [เวลา : 19:26:32]
31 6321165036 นางสาวปัทมาสน์ ศรีสุข 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:48:06]
32 6321165072 นายเรืองฤทธิ์ จิตต์อำนวย 24 กันยายน 2563 [เวลา : 10:44:07]
33 6321307003 นางสาวปวันรัตน์ โพธิ์เอี่ยม 21 กันยายน 2563 [เวลา : 11:44:19]
34 6321307012 นางสาวฐาปนี บุญใหญ่ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 13:17:33]
35 6321307016 นางสาวอารีย์ อินนาราช 24 กันยายน 2563 [เวลา : 10:32:45]
36 6321307024 นางสาวมณีรัตน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 13:22:46]
37 6321307055 นางสาวนาซีรอฮ เจ๊ะหลำ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 11:27:15]
38 6321355012 นางสาวลษา คงกระเรียน 22 กันยายน 2563 [เวลา : 12:26:37]
39 6321358039 นายธีรภัทร แสงสุวรรณ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 12:47:54]
40 6321375001 นายดนุสรณ์ อึ้งกล้า 22 กันยายน 2563 [เวลา : 15:23:11]
41 6321391005 นางสาวพรชิตา สิงห์ขร 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:45:12]
42 6321391025 นางสาวนุชวรา หอยสังข์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 11:43:45]
43 6321394005 นางสาวศรินยา จิรอาภาวงศ์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 13:23:21]
44 6321412009 นางสาวนริศรา อุดมเลิศไพศาล 23 กันยายน 2563 [เวลา : 13:11:57]
45 6321418009 นายณัฐนนท์ ยินเยื้อน 19 กันยายน 2563 [เวลา : 18:22:23]
46 6321701016 นางสาวรัตติยาภรณ์ ผิวสะอาด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 14:57:52]
47 6321701034 นางสาวนุศรา บุญเหลือง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:06:21]
48 6321802033 นางสาวนูรนฎา เจะสนิ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 11:04:19]
49 6321802056 นางสาวธนิสา บัวพิทักษ์ธรรม 19 กันยายน 2563 [เวลา : 17:59:56]