ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม กยศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563 รอบเวลา 15.00 น.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6121381014 นายวรานนท์ รักษาชล 25 กันยายน 2563 [เวลา : 21:50:11]
2 6181163015 นางสาวประภาเพ็ญ เม่งบุตร 21 กันยายน 2563 [เวลา : 21:46:28]
3 6181163016 นางสาวประไพพิมพ์ เม่งบุตร 21 กันยายน 2563 [เวลา : 21:50:18]
4 6181163032 นางสาวพิชญา ไชยดิษฐ์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:58:22]
5 6181163055 นางสาวเฟิร์น ธัญญธนานันต์ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 14:49:38]
6 6221358003 นายอนุชิต รินทร์ทอง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:53:30]
7 6221373054 นางสาวพรชนก หงษ์กลัด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 22:10:23]
8 6221375021 นายสุวัฒน์ พลบนิล 25 กันยายน 2563 [เวลา : 19:01:27]
9 6281125006 นางสาวรัตนาภรณ์ สีสวัสดิ์ 22 กันยายน 2563 [เวลา : 21:38:25]
10 6281126071 นางสาววราภา คุ้มแก้ว 25 กันยายน 2563 [เวลา : 00:53:29]
11 6281166008 นายศุภกร ทิมทอง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 20:05:49]
12 6321110007 นายธนวัฒน์ มูลศิริ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:05:16]
13 6321110013 นางสาวปรียานุช เมืองน้ำเที่ยง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 09:07:24]
14 6321112004 นางสาวสุพิชญา บุญประคม 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:56:25]
15 6321123012 นางสาวพัชราภรณ์ เอมกมล 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:55:02]
16 6321123018 นางสาวพรศิริ หงส์เหมวรรณ 23 กันยายน 2563 [เวลา : 11:13:44]
17 6321123083 นางสาวสุไรดา สิแล 25 กันยายน 2563 [เวลา : 08:30:37]
18 6321124048 นายอาติบ โดวาเห็ง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:58:07]
19 6321125021 นางสาวกชพรรณ อดิสัย 22 กันยายน 2563 [เวลา : 19:56:51]
20 6321125022 นางสาวธัญมน เทิงสูงเนิน 19 กันยายน 2563 [เวลา : 19:27:43]
21 6321126064 นางสาวมัสตูรา ดายามา 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:03:50]
22 6321126084 นายภูชิต กองสิน 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:18:30]
23 6321126086 นางสาวบุษราภรณ์ ไกรเทพ 21 กันยายน 2563 [เวลา : 12:53:07]
24 6321147010 นางสาวธีราพร ชาญประเสริฐ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:13:09]
25 6321160003 นางสาวนัฐฌา ศิริเจริญ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 18:59:56]
26 6321163002 นางสาวลฎาภา หงษ์ทอง 25 กันยายน 2563 [เวลา : 08:38:21]
27 6321163030 นายกิตติพงศ์ ละออเอี่ยม 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:17:59]
28 6321163034 นางสาวพิมพ์พลอย สุขลิ้ม 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:10:07]
29 6321163038 นางสาวกาญจนา แก้วมณี 25 กันยายน 2563 [เวลา : 00:41:38]
30 6321165020 นางสาวอัญมณี จันทรินทร์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:50:48]
31 6321165021 นายศิวณัฐ ฝอยสุวรรณ์ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 10:44:28]
32 6321165041 นายรัฐภูมิ มูลสิน 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:41:06]
33 6321165063 นางสาวเพชรหทัย ชนูดหอม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:32:28]
34 6321165075 นายภูมิพัฒน์ สุปรานนท์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 16:35:52]
35 6321166013 นางสาวมณฑาทิพย์ จรรภูยา 25 กันยายน 2563 [เวลา : 09:53:41]
36 6321166021 นายชัยพัฒน์ ศรีสุข 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:06:30]
37 6321207009 นายองค์กร กำแหงกิจ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:41:09]
38 6321256001 นางสาวลักษิกา นกแสง 22 กันยายน 2563 [เวลา : 13:35:06]
39 6321256014 นางสาวนูรฟิตรีย์ เจะนิ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 22:09:49]
40 6321266011 นายพิชัยยุทธ มาตละออ 25 กันยายน 2563 [เวลา : 11:09:42]
41 6321340009 นางสาวเมธิญา ผิวขาว 21 กันยายน 2563 [เวลา : 18:34:07]
42 6321340053 นางสาวแก้วกัลยา เหมือนเพชร 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:31:35]
43 6321340072 นางสาววนิดาพร จุไรทอง 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:55:44]
44 6321340074 นางสาวอิสนานี แพทย์ขิม 24 กันยายน 2563 [เวลา : 15:56:17]
45 6321358044 นายกิตติพงษ์ รูปสี 25 กันยายน 2563 [เวลา : 12:44:41]
46 6321374015 นายพงศกร หงษ์กลัด 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:56:02]
47 6321374087 นางสาวมายาวี โต๊ะยะเล 19 กันยายน 2563 [เวลา : 19:39:15]
48 6321391020 นางสาวหทัยรัตน์ อุดเลิศ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 21:53:39]
49 6321413051 นางสาวนชา หอมจรรยา 25 กันยายน 2563 [เวลา : 09:28:07]
50 6321418050 นางสาวอริศรา อินมาตย์ 24 กันยายน 2563 [เวลา : 17:58:48]