ระบบ BSRU e-Vote
Home/กำหนดการเลือกตั้ง
กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2564 - 22 เมษายน 2564 เวลา 09:00:00 - 15:00:00 น.

คณะ 21 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม