ระบบ BSRU e-Vote
Home/แนะนะผู้สมัคร
เลือกหน่วยงานที่ต้องการดูรายละเอียดผู้สมัคร

หน่วยงาน
องค์การนักศึกษา
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม