Download เอกสารกีฬาภายใน 2558
1. แบบแจ้งความจำนงส่งชนิดกีฬา
2. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
3. ผลการจับฉลากแบ่งสาย
4. บัญชีรายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัยฯ
5. ตารางการแข่งขัน
6. ตารางสรุปเหรียญรางวัล
7. ตารางสรุปถ้วยรางวัล
8. ประกาศชนิดกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน
9. ประกาศจำนวนนักกีฬา และโควต้านักกีฬาสมหาวิทยาลัย