หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 

 
 
ตำแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชา  ฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา พ.ศ. จังหวัด
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2546 กรุงเทพฯ
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555 กรุงเทพฯ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ดาราศาสตร์

ผลงานวิจัย

การควบคุมหุ่นยนต์แบบไร้สาย  ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
 
 
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300