หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 

 
 
 

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา พ.ศ. จังหวัด
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 2529-2534 นครราชสีมา
มัธยมศึกษา โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 2534-2539 นครราชสีมา
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร (คบ.ฟิสิกส์) 2539-2543 กำแพงเพชร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วทม.ฟิสิกส์) 2545-2547 กรุงเทพฯ

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. หน่วยงาน ตำแหน่ง สังกัด
2543-2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์อัตราจ้าง โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
2547-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ข้าราชการ สาขาวิชาฟิสิกส์

ผลงานวิจัย
ลำดับ เรื่อง
1 การเคลื่อนที่ไร้แรงเสียดทานของวัตถุ
2 การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ซีรั่มโททอลไตรไอโอโดธัยโรนิน (โททอล ที3) โดยวิธีอินเฮาส์ โสลิด-เฟส อาร์ไอเอ
3 ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อเมล็ดดาวเรืองและเมล็ดหงอนไก่
4 ดาวเรืองเปลี่ยนสีจากการฉายรังสีแกมมา
5 ประสิทธิภาพความเค้นของเส้นไหมจากการฉายรังสีแกมมา
6 การเปรียบเทียบค่ายังมอดูลัสของไหมพันธุ์ดอกบัวและพันธุ์ศรีษะเกษ1 จากการฉายรังสีแกมมา

เอกสาร/หนังสือ/ตำรา
ลำดับ เรื่อง
1 ฟิสิกส์ 1
2 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 ฟิสิกส์ 2
4 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
5 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
6 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ตำแหน่งบริหาร
ลำดับ ตำแหน่ง
1 กรรมการประสานงานวิชาศึกษาทั่วไป วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันการศึกษาทางไกล
3 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ผู้อำนวยการกองพัฒนานิสิตนักศึกษา
5 ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
 
 
 
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300