หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 

 
 
 

วัน - เดือน - ปี เกิด
วันที่  20  กุมภาพันธ์  2499

ที่อยู่
102  ริมคลองชักพระ  แขวงคลองชักพระ  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170 โทร. 02-4594531  ,  081-9379923

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา พ.ศ.

อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย

มหาวิทยาลัยมหิดล 2519
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล 2519 
ครุศาสตร์บัณฑิต  (สุขศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   2528
สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2538

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่
2519 พยาบาลประจำการ  ระดับ  2  โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
2521 พยาบาลประจำการ  ระดับ  3  โรงพยาบาลศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล  
2524 พยาบาลประจำการ  ระดับ  4  โรงพยาบาลศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล
2527 พยาบาลประจำการ  ระดับ  5  โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
2530 อาจารย์  1  ระดับ  5  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรมการฝึกหัดครู
2540  อาจารย์  2  ระดับ  6  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรมการฝึกหัดครู
2540 อาจารย์  2  ระดับ  7  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรมการฝึกหัดครู
2541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ  7  สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรมการฝึกหัดครู
2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ  8  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรมการฝึกหัดครู
2546 รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่สำคัญและประสบผลสำเร็จ

พ.ศ.2521 – 2530 ได้จัดระบบการวางแผนและดำเนินงานสุขศึกษาในแผนกตรวจรักษาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศิริราช
 • วางแผนและจัดตั้งคณะอนุกรรมการสุขศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ
 •  จัดระบบงานด้านสุขศึกษาให้กับแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศิริราช
 •  จัดทำแผนการให้บริการสุขศึกษา
 •  จัดตั้งคลินิกสุขศึกษา
 •  จัดทำคู่มือการให้บริการสุขศึกษา
 •  ดำเนินการให้บริการสุขศึกษาโดยใช้ระโทรทัศน์วงจรปิด
 •  ดำเนินการให้บริการสุขศึกษาโดยใช้ระบบเสียงตามสาย
 •  ดำเนินการให้บริการสุขศึกษาโดยใช้ระบบสื่อสารมวลชน
 •  ดำเนินการผลิตสื่อสุขศึกษาทุกประเภท
 • พ.ศ.2528 – ปัจจุบัน  เป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลและงานพัฒนาบุคลากรให้กับ
  โรงพยาบาล  ทั้งภาครัฐและเอกชน

  พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาให้กับโรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  พ.ศ.2532  ได้จัดทำโปรแกรมการสอนเพศศึกษาระยะสั้นสำหรับวัยรุ่นหญิง (9 ชั่วโมง)  ชื่อ  “รู้จัดรัก  รู้จักเลือก”เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์

  พ.ศ.2538  ได้จัดทำโปรแกรมการสอนเพศศึกษาระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป (3 ชั่วโมง) ชื่อ “เสวนาเพศศึกษา”เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์

  พ.ศ.2543  ได้เขียนตำราเรื่อง  “เพศศึกษา”

  พ.ศ.2543  ได้เขียนตำราเรื่อง  “สุขศึกษาในโรงพยาบาล”
  พ.ศ.2545  ได้เขียนตำราเรื่อง  “การนิเทศสุขศึกษา”

  ความสามารถและความชำนาญพิเศษ

  พ.ศ. ความชำนาญ
  2533 – ปัจจุบัน

    เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการสอนเพศศึกษา

  2538 – ปัจจุบัน  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
  2541 – ปัจจุบัน  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและพฤติกรรมการบริการ
  2541 – ปัจจุบัน  เป็นที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต  นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา  ทั้งภาครัฐและเอกชน
  พ.ศ.2544 – 2546  เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานวิชาการสายวิทยาศาสตร์  เพื่อเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้นของข้าราชการสังกัดสถาบันราชภัฏ

  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

  พ.ศ. ประสบการณ์
  2522 – 2530 

  เป็นหัวหน้างานสุขศึกษา  แผนกตรวจรักษาผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลศิริราช

  2538 – 2547  เป็นคณะกรรมการสภาวิชาการประจำสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  2538 – 2547 เป็นคณะกรรมการสภาวิชาการประจำสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  2542 – 2546  เป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  2544 – 2546 เป็นกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  2546 – 2546  เป็นอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   
   

   

   

   
   
  สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300