หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 

 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และอิเล็คทรอนิคส์

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา พ.ศ.
วิทยาศาสตร์บัณฑิตา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           

2524
ศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2527
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533
Diploma (Teacher Trainer) Kobe University 2537

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          

ฟิสิกส์และอิเล็คทรอนิคส์

ผลงานทางวิชาการ

การศึกษาพวยแก๊สและจุดดำของดวงอาทิตย์

ผลงานแต่งเรียบเรียง
เอกสารประกอบการสอนอุณหพละศาสตร์

ผลงงานวิจัย

การควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผลงานบทความ

ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการศึกษาในศตวรรษที่  21
 
 
 
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300