หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 

 
 
 

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา พ.ศ.
TESL.   Victoria University, New Zealand. 2515
อ.ม. จุฬาลงกรณ์ 2514
อ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์ 2512

รับราชการ
ปี พ.ศ. หน่วยงาน
ก.ค. 2512 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
ต.ค. 2550 เกษียนจากราชการ

ระหว่างรับราชการ เคยร่วมงาน
ลำดับ เรื่อง
1 สำนักส่งเสริมวิชาการ
2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 สำนักกิจการนักศึกษา

ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300