หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 
 
 
 
1. นายสายัณ พุทธลา ประธานกรรมการ
2. ผศ.รังสรรค์ บัวทอง รองประธาน
3. ผศ.อารียา แพ่งสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. นายสมบัติ  ปรีชาชาญพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. นายจักรนิศิต  พานิชสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6. รศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
7. ผศ.ดร.วิเชียร อิทรสมพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
8. ผศ.ศศิธร  สกุลกิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
9. นายธีรถวัลย์ ปานกลาง กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300