ระบบลงชื่อ กิจกรรม / จิตอาสา กยศ. มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ กิจกรรม จำนวนรับ หน่วยกิจกรรม (หน่วย) ชั้วโมงจิตอาสา (ชั่วโมง) ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ ลงทะเบียน
1
ร่วมโครงการแสดง กลอง โดยผู้พิการ จากประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน และญี่ปุ่น
[ รายชื่อ ] [ รายละเอียด ]
100 คน 1 7 100 คน 0 คน เต็มแล้ว
2
อบรม (สิทธิและหน้าที่ชายไทยตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497)
[ รายชื่อ ] [ รายละเอียด ]
307 คน 1 307 คน 0 คน เต็มแล้ว
3
รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด
[ รายชื่อ ] [ รายละเอียด ]
200 คน 1 200 คน 0 คน เต็มแล้ว
 
โปรดอ่าน
- ลงทะเบียนแล้วไม่มา จะถูกหักคะแนนความประพฤติ จำนวน 20 คะแนน