รายชื่อนิสิต เข้าร่วมงาน
เธฃเธนเน‰เน€เธ—เนˆเธฒเธ—เธฑเธ™เนเธฅเธฐเธซเนˆเธฒเธ‡เน„เธเธฅเธขเธฒเน€เธชเธžเธ•เธดเธ” จำนวน ทั้งสิ้น 200 ราย

ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 4712 นางสาวสิริกร วงศ์ทรรศนพร 2019-02-15 17:48:39  
2 5082541 นางสาวธนาภรณ์ โคนาสร 2019-02-18 21:06:59  
3 89027551 นางสาวลักษณ์สกุณา อุ่นแก้ว 2019-02-18 19:07:18  
4 602135802 นางสาววิจิตรา วรเวช 2019-02-19 21:38:43  
5 5521310040 นายอิมรอน มูเด็ง 2019-02-20 13:50:35  
6 5621418310 นางสาวชญาณ์พิมพ์ อินทร์ขาว 2019-02-15 12:53:44  
7 5621903004 นางสาวปัณณพร หลวงสนาม 2019-02-15 13:41:00  
8 5821148011 นายธนพร รักจันทึก 2019-02-15 12:44:43  
9 5821203015 นางสาววัฒนา ศิขิรัมย์ 2019-02-18 16:29:25  
10 5821203016 นางสาวจิราภรณ์ ขานพิมาย 2019-02-18 16:22:18  
11 5821203017 นางสาวนันทิพร พลเยี่ยม 2019-02-18 17:25:21  
12 5821203021 นางสาวจิรัชยา ครรภาฉาย 2019-02-18 16:23:40  
13 5821203021 นางสาวจิรัชยา ครรภาฉาย 2019-02-18 16:24:18  
14 5821203024 นางสาวณัฐสุดา จารุพรกชกร 2019-02-18 17:18:24  
15 5821203042 นางสาวสุวัจนี ทะคำสอน 2019-02-18 16:30:02  
16 5821287009 นางสาวโยธกา สาดา 2019-02-15 14:36:38  
17 5821287031 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขสวย 2019-02-15 14:45:21  
18 5821307010 นางสาววรรณา แก้วระวัง 2019-02-18 09:28:24  
19 5821307020 นางสาวสิริลักษณ์ ไซฮาด 2019-02-18 09:22:53  
20 5821307031 นายชัยชนะ สิทธิเม่ง 2019-02-18 08:57:15  
21 5821307103 นางสาวธัญรดา บุณยะมาน 2019-02-18 17:10:13  
22 5821307107 นางสาวญาณิศา รอดภัย 2019-02-18 17:09:32  
23 5821310016 นายธัญชนก โกสินทร์ 2019-02-15 13:52:58  
24 5821348014 นายสมภพ มานารักษ์ 2019-02-15 12:50:20  
25 5821381004 นายณัฏฐนัย พุทธอินทร์ 2019-02-20 12:26:40  
26 5821381084 นางสาวกัลยนารี เกษตระกูล 2019-02-15 14:50:40  
27 5821385009 นางสาวมณฑริกา พุทธิเภษัช 2019-02-20 10:42:30  
28 5821385010 นางสาววนัสนันท์ กนก 2019-02-20 10:53:59  
29 5821385029 นางสาวจุฑารัตน์ ทิพทอง 2019-02-20 10:51:36  
30 5821385030 นางสาวกาญจนรัตน์ ดีมาก 2019-02-15 14:30:22  
31 5821386005 นางสาวกานต์พิชชา ปัดชาพงษ์ 2019-02-15 14:22:20  
32 5821386008 นางสาวปาริชาติ ปัญญาเพียร 2019-02-15 14:31:21  
33 5821412011 นางสาวปวีณา อินทร์ตา 2019-02-20 07:57:55  
34 5821418089 นางสาววนิดา ปิ่นกระจาย 2019-02-15 14:14:46  
35 5821418091 นางสาวลักขณา เอี่ยมดี 2019-02-15 14:14:37  
36 5821903017 นายธราธร เพ็ชรรัตน์ 2019-02-18 16:42:26  
37 5821903020 นายนันท์​ธิวา ทวีวรรณ​กิจ 2019-02-15 16:47:09  
38 5821903042 นางสาวพิชญาภา มีแก้ว 2019-02-19 16:08:39  
39 5821903046 นางสาวพุทธชาด​ กองสุข 2019-02-19 17:40:51  
40 5821903047 นายธนพร บรรพต 2019-02-19 17:43:53  
41 5881105021 นางสาวนิรชา โกสูงเนิน 2019-02-19 22:24:11  
42 5881105044 นางสาวนลินนิภา เวียงวิเศษ 2019-02-19 22:21:38  
43 5881123019 นางสาวทับทิม โพนเงิน 2019-02-15 13:38:59  
44 5881123081 นางสาวสรัลนุช ไชยสุวรรณ 2019-02-19 18:36:06  
45 5881123084 นางสาวภรณ์สิภัค สุวะพัฒน์ 2019-02-18 19:36:23  
46 5921377001 นางสาวพิมชฎาพร มาลา 2019-02-19 12:45:00  
47 5921377003 นางสาวรัตนา ชุ่มรอด 2019-02-19 15:51:15  
48 5921377006 นางสาวกิตติยาพร เย็นตะคุ 2019-02-15 14:56:06  
49 5921377044 นางสาวรัตนากร บัวทุม 2019-02-18 21:20:39  
50 5921377050 นางสาวสิตานันท์ อนันตศิริ 2019-02-20 09:36:37  
51 5921377054 นางสาวรวิวรรณ สำเภากิจ 2019-02-19 16:10:28  
52 6021207062 นางสาวปรวี ทองน้อย 2019-02-15 15:06:58  
53 6021284006 นางสาวปิยะพร ปลั่งกลาง 2019-02-15 13:26:07  
54 6021284010 นายประชานาจ มังคุด 2019-02-15 14:06:53  
55 6021284012 นางสาวอัจฉรา อุดหนองเลา 2019-02-15 15:16:38  
56 6021284014 นางสาวธนัทอร พรมงาม 2019-02-15 13:20:22  
57 6021284018 นางสาวขนิษฐา พลทามูล 2019-02-15 13:24:01  
58 6021284023 นายมนัส แก้วเกษม 2019-02-15 14:11:03  
59 6021284027 นางสาวกนกวรรณ แพงไตย 2019-02-15 13:26:21  
60 6021284032 นางสาวอรสา เชื้อเดิม 2019-02-15 14:18:27  
61 6021284033 นางสาวรัชนีกร เกลี้ยงบัวคง 2019-02-15 13:11:15  
62 6021284034 นางสาวศุภรัตติยา สมนึก 2019-02-15 13:11:32  
63 6021284035 นางสาวพิมพิไล ผาโท 2019-02-16 13:44:33  
64 6021284036 นางสาวทิพวรรณ ดีวงค์ 2019-02-15 13:17:06  
65 6021284039 นางสาวสุพัตรา พรมเมตตา 2019-02-15 14:19:31  
66 6021284041 นางสาวนวพร จันทา 2019-02-15 14:23:18  
67 6021284042 นางสาวปิรัตดาพร สายทอง 2019-02-15 14:21:26  
68 6021284043 นางสาวชาร์ลีน อัศตรกุล 2019-02-15 14:21:23  
69 6021284044 นางสาวสุชาวดี บุญกลิ่น 2019-02-15 14:21:29  
70 6021284045 นางสาวรัตนาพร ผมหอม 2019-02-15 14:15:08  
71 6021301022 นายกิตติพงษ์ สนธิธรรม 2019-02-15 13:54:07  
72 6021301025 นายประชา สัมฤทธิ์รณรงค์ 2019-02-15 13:56:13  
73 6021301025 นายประชา สัมฤทธิ์รณรงค์ 2019-02-15 13:56:14  
74 6021301030 นางสาวสาวิตรี อบอุ่น 2019-02-15 16:20:06  
75 6021310042 นางสาวพีรยา บุดดีวงษ์ 2019-02-15 23:29:11  
76 6021310043 นางสาวมาริษา พงษ์ด้วง 2019-02-16 19:34:39  
77 6021310045 นางสาววรรณภา ชนะชัย 2019-02-16 15:38:00  
78 6021310049 นางสาวกนกวรรณ ทองใบศรี 2019-02-16 07:17:21  
79 6021310072 นางสาววนิดา ทองผุย 2019-02-15 14:58:22  
80 6021310073 นางสาวนพมาศ สืบบุก 2019-02-15 14:52:34  
81 6021310076 นางสาวพรนภา จั่นเงิน 2019-02-15 15:05:27  
82 6021310080 นางสาวกิติมา นุตสุข 2019-02-15 15:08:24  
83 6021310087 นางสาวธัญลักษณ์ ลิขิตสกุลชัย 2019-02-15 15:09:54  
84 6021310092 นายนิรัติศัย อิ่มแย้ม 2019-02-15 15:07:02  
85 6021310103 นางสาวชุติมณฑน์ สันตวิริยะพันธุ์ 2019-02-16 12:31:17  
86 6021310110 นายยศสรัล บาระมี 2019-02-16 12:23:55  
87 6021310116 นายศุภพล ปัญจพล 2019-02-15 15:01:08  
88 6021310117 นางสาวชณิดา วรรณสุทธิ์ 2019-02-16 12:21:54  
89 6021310121 นายวรภพ บุญจันทร์ 2019-02-16 12:28:37  
90 6021310124 นายธนรัช ไกลถิ่น 2019-02-15 15:03:46  
91 6021310130 นายพงศนาถ วงศ์ศรีรัตนมณี 2019-02-16 12:29:48  
92 6021310131 นายชัยวัฒน์ นามขันธ์ 2019-02-16 12:28:31  
93 6021356002 นางสาวพิราอร ทองทรัพย์ใหญ่ 2019-02-18 12:49:35  
94 6021356002 นางสาวพิราอร ทองทรัพย์ใหญ่ 2019-02-18 12:52:36  
95 6021381012 นางสาวปรารถนา โตสัมพันธ์ 2019-02-19 10:47:10  
96 6021381021 นางสาวทับทิม ทองภู่ 2019-02-18 20:57:18  
97 6021412003 นางสาวอาภัสรา มากมงคล 2019-02-16 07:49:16  
98 6021412047 นางสาวสุธินันท์ จู่จร 2019-02-19 11:44:54  
99 6021412062 นางสาวพุทธรักษา แสนสงค์ 2019-02-17 06:19:48  
100 6021412092 นางสาวประภา พานเงิน 2019-02-16 07:52:20  
101 6021412095 นายประจักษ์ สิงห์แก้ว 2019-02-16 07:46:58  
102 6021417003 นางสาวจุฑามาศ ภูนาผา 2019-02-15 14:08:43  
103 6021417030 นางสาววิสาขา เหมรักษ์ 2019-02-15 14:46:36  
104 6021418007 นางสาวอนุสสรา สิงห์ชัย 2019-02-16 16:16:27  
105 6021418036 นางสาวชนิกานต์ ทับเลี้ยง 2019-02-18 12:08:35  
106 6021418054 นางสาวพรทิพย์ ศรีบุตรดี 2019-02-16 15:46:30  
107 6021418061 นางสาวสมิตา ทรงพิมพ์ 2019-02-16 15:45:19  
108 6021419009 นางสาวอัญธิชา รื่นเริง 2019-02-15 13:07:28  
109 6021419010 นางสาวปรียาภรณ์ ทองเพ็ชร 2019-02-15 13:07:27  
110 6021419011 นางสาววาสนา ยาบาจิ 2019-02-15 13:07:28  
111 6021419013 นางสาวสุวนันท์ เสือเฒ่า 2019-02-15 13:07:28  
112 6021419037 นายธิติ อินทร์ห้างหว้า 2019-02-15 15:08:54  
113 6021419053 นางสาวชนนิกานต์ บุญเขต 2019-02-15 20:48:01  
114 6021419060 นางสาวชนิดา วิณโรจน์ 2019-02-15 15:02:26  
115 6021501004 นายปกรณ์ คุณประโยชน์ 2019-02-18 08:46:10  
116 6021501008 นางสาวรัตนภรณ์ ยางทอง 2019-02-18 08:49:47  
117 6021501032 นางสาวธิญารัตน์ ปินะพัง 2019-02-18 08:48:06  
118 6021501032 นางสาวธิญารัตน์ ปินะพัง 2019-02-18 08:48:33  
119 6021501051 นางสาวปานรยา อับดุลเลาะห์ 2019-02-16 22:10:44  
120 6021501052 นางสาวนิศารัตน์ ดำชมทรัพย์ 2019-02-16 16:53:34  
121 6021501087 นางสาววาสนา สุวรรณา 2019-02-15 13:25:37  
122 6021501090 นางสาวอุไรวรรณ์ สุพระเมืองแสน 2019-02-15 13:28:43  
123 6021501094 นางสาวบุญทิตา ดาวัลย์ 2019-02-15 13:31:32  
124 6021501108 นางสาวสุปริญยา ย่อทอง 2019-02-15 13:24:10  
125 6021501110 นางสาวนางสาวสุนิสา มัดถาปะโท 2019-02-15 13:24:10  
126 6021501145 นางสาวจันทิมา โพนทอง 2019-02-18 20:56:30  
127 6021501170 นายอุดมศักดิ์ ทองพิชัย 2019-02-18 12:20:37  
128 6021501188 นายปัณณธร คล้ายจินดา 2019-02-18 12:07:20  
129 6021501198 นายอภิสิทธิ์ โสภณพงษ์ 2019-02-18 12:35:58  
130 6021903035 นายภาสพงศ์ แสงตา 2019-02-15 17:51:55  
131 6021903056 นางสาวชัญญานุช ไม้ทิม 2019-02-15 17:17:33  
132 6021903068 นางสาวมนต์นภา ครุฑรัมย์ 2019-02-15 17:15:08  
133 6021903069 นายภาสวร ธโนทัย 2019-02-15 17:07:57  
134 6021903091 นางสาวอมรรัตน์ จิตอร่าม 2019-02-15 17:59:24  
135 6021903093 นางสาวปานชีวา มากยอด 2019-02-15 19:08:08  
136 6021903093 นางสาวปานชีวา มากยอด 2019-02-15 19:09:10  
137 6081107009 นางสาวณัฐวศา เกิดแก้ว 2019-02-15 12:58:33  
138 6081107014 นางสาวภัทรา รอดแตง 2019-02-15 13:11:48  
139 6081124004 นางสาวนวรัตน์ ทองชัย 2019-02-15 15:14:38  
140 6081124072 นางสาวสายธาร รอดปาน 2019-02-15 15:13:06  
141 6081126002 นางสาวเกสรา ยิ้มเจริญ 2019-02-15 12:53:13  
142 6081126006 นางสาวธนวรรณ ผ่องศรี 2019-02-15 14:28:52  
143 6081126009 นายสถาพร เต็งสภา 2019-02-15 14:31:35  
144 6081126011 นางสาวจริยา มาสงค์ 2019-02-15 14:26:01  
145 6081126011 นางสาวจริยา มาสงค์ 2019-02-15 14:27:02  
146 6081126013 นายพันธชา ปัญญาวิกิจตระกูล 2019-02-15 14:14:26  
147 6081126015 นางสาววริษฐา บุญมาทัน 2019-02-19 22:33:37  
148 6081126016 นางสาวพีรญา โพพนทอง 2019-02-15 17:52:01  
149 6081126018 นางสาวสุพัตรา แสนสวาท 2019-02-15 12:48:57  
150 6081126019 นางสาวขนิษฐา วิมุตกุล 2019-02-15 12:49:02  
151 6081126025 นายพงษ์สกร แข็งแรง 2019-02-20 08:57:35  
152 6081126025 นายพงษ์สกร แข็งแรง 2019-02-20 08:57:49  
153 6081126028 นางสาวนันทพร สถิตย์ 2019-02-15 15:01:19  
154 6081126031 นายการบูร สุนทรดี 2019-02-20 10:32:46  
155 6081126035 นางสาวนิภาพร ไชยสุวรรณ 2019-02-15 13:54:02  
156 6081126036 นางสาวจันทร์แสน หงษ์ชุมแพ 2019-02-15 18:07:27  
157 6081126039 นายสิทธิชัย บุญประเสริฐ 2019-02-20 08:57:53  
158 6081126049 นางสาวธั 2019-02-15 14:38:58  
159 6081126052 นายธนากร โคตรเสนา 2019-02-20 09:52:05  
160 6081126054 นางสาวภัทรวดี สีดอกบวบ 2019-02-20 10:50:10  
161 6081126064 นายนายวรวัฒน์ สุมะหิงพันธ์ 2019-02-20 10:32:43  
162 6081126065 นางสาวชีวาพร ไตริน 2019-02-20 10:55:45  
163 6081126066 นายกันธวุฒิ ทรงพุฒิ 2019-02-20 10:49:02  
164 6081126078 นางสาวอังศิมา บุญเจริญ 2019-02-15 14:35:13  
165 6081126079 นายจาตุรนต์ เนตรทัศน์ 2019-02-15 14:36:38  
166 6081126080 นางสาวชลธิชา หมีเงิน 2019-02-15 21:16:20  
167 6081126080 นางสาวชลธิชา หมีเงิน 2019-02-15 21:17:20  
168 6081126081 นายพิพัฒน์ โรจน์นงค์ทอง 2019-02-15 21:18:31  
169 6081126081 นายพิพัฒน์ โรจน์นงค์ทอง 2019-02-15 21:19:29  
170 6081126082 นางสาวโสฬสินี สารสินธ์ 2019-02-15 21:17:21  
171 6081126082 นางสาวโสฬสินี สารสินธ์ 2019-02-15 21:18:21  
172 6081126084 นางสาวสุดารัตน์ เสนพริก 2019-02-15 21:18:49  
173 6081126084 นางสาวสุดารัตน์ เสนพริก 2019-02-15 21:19:50  
174 6081126097 นางสาวศิริพร ภมรทัต 2019-02-20 10:39:36  
175 6081126097 นางสาวศิริพร ภมรทัต 2019-02-20 10:40:37  
176 6081126102 นายอิศดา ชูศรี 2019-02-20 10:39:40  
177 6081126103 นายกานต์ หวายฤทธิ์ 2019-02-20 10:38:47  
178 6081126105 นางสาวชลิตา นวนดำ 2019-02-20 10:41:23  
179 6081126106 นางสาวฉันทิสา ตั้งพลทรัพย์ 2019-02-20 10:39:35  
180 6081226072 นางสาววันวิสา บุญไชยแสน 2019-02-15 14:36:49  
181 6121226010 นางสาวจิรัชญา เบญจสงวนวงศ์ 2019-02-15 21:15:31  
182 6121226010 นางสาวจิรัชญา เบญจสงวนวงศ์ 2019-02-15 21:16:07  
183 6121295002 นางสาวขวัญแก้ว บุญศรี 2019-02-15 12:59:21  
184 6121295006 นางสาวปาริชาติ จันทะขาว 2019-02-15 12:59:08  
185 6121295007 นางสาวนัฐมน อาคะมาตร 2019-02-15 12:59:40  
186 6121301018 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมเสริมลาภ 2019-02-15 20:56:21  
187 6121301025 นางสาวธนกร จันทร์จำรัสกุล 2019-02-15 20:37:48  
188 6121310001 นางสาวจันทร์มณี มากทุ่งแร่ 2019-02-19 17:17:23  
189 6121310009 นางสาวภัทราพร ฉิมภารี 2019-02-18 10:49:22  
190 6121310010 นางสาวสุดธิดา หีตสมุย 2019-02-18 10:49:16  
191 6121310012 นางสาวสิรินธร วิเศษหมื่น 2019-02-15 15:20:26  
192 6121310015 นางสาวชมพูนุช นิพัตสำโรง 2019-02-15 15:19:30  
193 6121310041 นายวรุตม์ ทองวิทยกุล 2019-02-15 14:48:06  
194 6121310054 นายเทพรังสรรค์ พรมชาติ 2019-02-15 14:45:07  
195 6121310078 นายธัชพล ลอยลาด 2019-02-20 13:54:58  
196 6121310080 นายทิรายุ วิวัฒนารมย์ 2019-02-20 13:57:50  
197 6121310097 นางสาวสุชาวดี หมื่นชัยสิทธิ์ 2019-02-15 17:19:05  
198 6121310098 นางสาวผกรองกาญจน์ ขุนนางจ่า 2019-02-15 17:23:31  
199 6121375036 นางสาวปิยะพร เศรษฐภากรณ์ 2019-02-20 10:33:04  
200 60213500016 นายนาย ศุภชัย สีขวา 2019-02-16 21:25:31