Get Adobe Flash player

                 

                    


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ /กิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           

         สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการ กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)


คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan >> Click <<

 Download เอกสาร กยศ. ปีการศึกษา 2559 

 Up 11-08-59

  • รายการเอกสารการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2559      

  • แบบสัมภาษณ์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 กยศ.101

  • หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ กยศ.102

  • หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา กยศ.103

  • แผนผังที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืม กยศ.104

  • หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้