Get Adobe Flash player

คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา

คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา   

 ปีการศึกษา 2563 

คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา   

 ปีการศึกษา 2562 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา   

ปีการศึกษา 2561 

คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา   ปีการศึกษา 2560คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา   ปีการศึกษา 2559


านวินัยนักศึกษา

 รรมนูญนักศึกษา ข้อบังคับ /ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติของนักศึกษา

ารแต่งกายของชายและหญิง

:: เครื่องแบบนักศึกษา ::

ชุดพิธีการนักศึกษา ชั้นปีที่1

ชุดปกตินักศึกษาชั้นปีที่1 

ชุดพิธีการนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5

ชุดปกตินักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5

 ขั้นตอนการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนักศึกษา                 ดูรายละเอียด   >>   <<