Get Adobe Flash player

                 

                    


คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา

คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา   ปีการศึกษา 2560 

(Screen Computer version)


คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา   ปีการศึกษา 2560 

(Screen Mobile version)

คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา   ปีการศึกษา 2559 

(Screen Computer version) 

คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา   ปีการศึกษา 2559

(Screen Mobile version)

านวินัยนิสิตนักศึกษา

 รรมนูญนักศึกษา ข้อบังคับ /ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ ของนิสิตนักศึกษา

ารแต่งกายของนิสิตชายและหญิง

:: เครื่องแบบนิสิต ::

ชุดพิธีการนิสิต ชั้นปีที่1

ชุดปกตินิสิต ชั้นปีที่1 

ชุดพิธีการนิสิต ชั้นปีที่ 2-5

ชุดปกตินิสิต ชั้นปีที่ 2-5

 ขั้นตอนการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิต                    ดูรายละเอียด   >>   <<