Get Adobe Flash player

                 

                    


คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา

คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา          ปีการศึกษา 2560 

(Screen Computer version)


คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา            ปีการศึกษา 2560 

(Screen Mobile version)

คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา       ปีการศึกษา 2559 

(Screen Computer version) 

คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา       ปีการศึกษา 2559

(Screen Mobile version)

านวินัยนักศึกษา

 รรมนูญนักศึกษา ข้อบังคับ /ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติของนักศึกษา

ารแต่งกายของนักศึกษาชายและหญิง

:: เครื่องแบบนักศึกษา ::

ชุดพิธีการนักศึกษา ชั้นปีที่1

ชุดปกตินักศึกษา ชั้นปีที่1 

ชุดพิธีการนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5

ชุดปกตินักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5

 ขั้นตอนการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนักศึกษา                   ดูรายละเอียด   >>   <<