Get Adobe Flash player

                 

                    


 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา

สำหรับคอมพิวเตอร์ (Screen Computer version) >>Click<<


สำหรับสมาร์ทโฟน (Screen Mobile version) >>Click<<


งานวินัยนิสิตนักศึกษา

 ข้อบังคับ /ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ ของนิสิตนักศึกษา

การแต่งกายของนิสิตชายและหญิง

:: เครื่องแบบนิสิต ::

ชุดพิธีการนิสิต ชั้นปีที่1

ชุดปกตินิสิต ชั้นปีที่1 

ชุดพิธีการนิสิต ชั้นปีที่ 2-5

ชุดปกตินิสิต ชั้นปีที่ 2-5

 ขั้นตอนการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิต                    ดูรายละเอียด   >>   <<