Get Adobe Flash player


 

 

 สำนักกิจการนักศึกษา : มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ที่ยื่นคำร้องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย คำร้อง ทบ.17 เพื่อขอจบการศึกษา "สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ทบ.17 ในภาคเรียนที่ 1 , 2 และ 3 / 2562 กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน" แต่ยังติดปัญหาเกี่ยวกับ หน่วยกิจกรรมไม่ครบ หรือ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาช่วยเหลือได้ที่ http://dsad.bsru.ac.th/covid-19 
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563 #เฉพาะนักศึกษาผู้ที่ยื่นคำร้องทบ17เท่านั้น 

 เพื่อลดการเดินทางมามหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19 นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข่าวสารหรือข้อสงสัยได้ทางช่อง Chat Messenger ได้เลยนะครับ เจ้าหน้าที่จะพยายามตอบคำถามให้เร็วที่สุดครับ#Covid19 

 วันที่ 24 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้พบว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) ต่อมาได้เข้ารับการรักษา ณ สถาบันจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้ย้ายไปยังโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) โดยตลอดเวลาฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ได้มีการติดตามอาการตลอด จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 แพทย์ได้ทำการตรวจยืนยันแล้ว ไม่พบเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) และผู้ป่วยไม่อาการป่วยใดๆ แล้ว จึงอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ดังนั้น สถานการณ์ Covid-19 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในขณะนี้จังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) เพิ่มเติม
ฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา 

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งาน 

    

 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15       ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...