Get Adobe Flash player

                                                                               

    
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "โพดุล" และพายุอื่นๆ มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักกิจการนักศึกษา เป็นห่วงในสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ สำหรับ "นักศึกษา" มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ประสบอุทกภัย บ้านเรือนเสียหาย สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M  
หมายเหตุ : เอกสารที่จะใช้ประกอบการพิจารณา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 ปิดรับเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประมาณเดือนมกราคม 2563 (รอบเดียวเท่านั้น) ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อม (****เฉพาะชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2542 เท่านั้น นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2540,2541 ที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันแล้ว ไม่ต้องนำเอกสารมายื่นอีก****) โดยเฉพาะใครที่ยังไม่ไปติดต่อขอรับ ใบสำคัญ (สด.9) ***รับตั้งแต่อายุ 17 ปี*** และ หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ขอให้รีบติดต่อสัสดีเขต/อำเภอตามที่ตนเองมีภูมิลำเนาทหารอยู่ โดยด่วน  
**ระบบขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยังไม่เปิดให้เข้าบันทึกข้อมูลในขณะนี้ จะเปิดในช่วงการเปิดรับเอกสารเท่านั้น**

  นักศึกษาประเภทกู้ใหม่ , กู้ต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา ขอให้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมในระบบ www.studentloan.or.th ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งาน 

    

 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...