Get Adobe Flash player

 ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา                                              UpNews  24/10/2017     

 นักศึกษายื่นแบบคำร้องขอผ่อนผัน (สก.3)   
โดยบันทึกข้อมูล และ Download เอกสาร ได้ในระบบบริการนักศึกษาmis.bsru.ac.th พร้อมสำเนาหลักฐานประกอบการขอผ่อนผันให้นักศึกษานำหลักฐานพร้อมตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุล ของผู้ขอผ่อนผัน ชื่อ – นามสกุลบิดา – มารดา ที่ระบุในเอกสาร ให้ตรงกันและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
1. แบบคำร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร (สก.3) (บันทึกข้อมูล จำนวน 2 ชุด และ Download เอกสาร ได้ที่ในระบบบริการนักศึกษา mis.bsru.ac.th)
2. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9) หน้า – หลัง จำนวน 2 ชุด
3.สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ สำเนาใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 1ชุด
7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
8. สำเนาใบรับรองผ่านการตรวจเลือกฯ (สด.43) (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
9.ซองสีน้ำตาล ขนาด A4 จำนวน 1 ซอง
10. ค่าบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จำนวน ๒๐ บาท
แล้วนำมายื่น ได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติม facebook : ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร-มรภบ้านสมเด็จเจ้าพระย

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบปีที่ 12 ประจำปี 2560 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2561 

คลิก >>> ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2560

คลิก >>> ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

* ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน *

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งาน  

                              


   


 

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...