Get Adobe Flash player

 ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา                                              UpNews  06/02/2018     

 ประกาศ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง ยื่นซองเสนอราคา ค่าอาหาร (โต๊ะจีน) ฉลองบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558-2559
กำหนดยื่นซอง  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ที่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 1 ชั้น 2M  << อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิก.. >>

 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     เรื่อง ยื่นซองเสนอราคา ค่าถ่ายภาพหมู่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2561
กำหนดยื่นซอง  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ที่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 1 ชั้น 2M << อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิก.. >>

 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     เรื่อง ยื่นซองเสนอราคา เช่าพื้นที่ขายของที่ระลึกและอาหาร ประจำปี 2561
กำหนดยื่นซอง  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ที่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 1 ชั้น 2M << อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิก.. >>

  กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ซ้อม วันที่2-6 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและหอประชุมกองทัพเรือ
รับจริง วันที่8-9 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://mis3.bsru.ac.th/…/Download/file_download/grad2560.pdf

 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา และ คู่มือการเข้าใช้ระบบe-Studentloan (สำหรับนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ในรูปแบบของ E-book  คลิกที่ภาพเพื่อเข้าใช้งาน  

                              


   


 

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 Fax. 0-2473-7000 ต่อ 1302  Read More...