Get Adobe Flash player


ระบบลงทะเบียน มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา 

เฉพาะผู้ที่จะยื่นคำร้อง ทบ.17

คำชี้แจง

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ที่ยื่นคำร้องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย คำร้อง ทบ.17 เพื่อขอจบการศึกษา "สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ทบ.17 ในภาคเรียนที่ 1 , 2 และ 3 / 2562 กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน" แต่ยังติดปัญหาเกี่ยวกับ หน่วยกิจกรรมไม่ครบ หรือ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563 #เฉพาะนักศึกษาผู้ที่ยื่นคำร้องทบ17 เท่านั้น


* เฉพาะนักศึกษาที่ยื่น ทบ. 17 ในภาคเรียนที่ 1/2562, 2/2562 และ 3/2562 เท่านั้น

หากพบปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์  ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

https://www.facebook.com/dsad.bsru